Валидизация на Европейски патент

ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

European Patent EP Validations - KTpatent.com

Издаден европейски патент не предоставя автоматично изключителни права

на притежателя си във всички посочени държави в Европейската заявка за патент. Стъпките, които трябва да се извършат за получаване на валиден патент във всяка държава , представляваща интерес, след издаването на европейския патент, се наричат валидиране или валидизация на европейски патент.

Изискванията за европейска патентна валидация са различни за всяка държава и могат да включват:

 

  • Подаване на превод на патентните претенции или на цялата патентна спецификация (описание) на официалния език на държавата, представляваща интерес;
  • Назначаване на патентен представител/адвокат, правоспособен да извършва патентно представителство пред националното патентно ведомство;
  • Плащане на такси за публикуване на превода и/или националните такси за валидиране на европейския патент;
  • Плащане на национални такси за подновяване на патента;
  • Използване на предписаните формуляри

 

КРАЕН СРОК ЗА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

 

За всички държави валидирането/валидизацията на европейски патент трябва да бъде извършено в рамките на 3 месеца от публикацията на издадения европейски патент, с изключение на Исландия, чийто срок е 4 месеца и Сан Марино – 6 месеца. В повечето държави срокът за подаване на превода не може да бъде удължен. Освен това, в някои специфични случаи, притежателят на издадения европейски патент може също да се наложи да предприеме необходимите действия за запазване на патента в рамките на 2 месеца от публикацията на патента, ако националните такси за подновяване са дължими в рамките на същия този период от 2 месеца.

НЕСПАЗВАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ?

 

Спазването и следенето на всички тези срокове е от решаващо значение за издадения европейски патент, тъй като изпуснат срок за валидизация и / или неспазване на някои изисквания в страните, представляващи интерес, ще доведе до загуба на права в тези конкретни държави от датата на подаване на заявката за Европейски патент.

 

ПРЕВОДИ СВЪРЗАНИ С ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ

 

ЕПВ публикува европейския патент на езика на производството (английски, френски или немски), а патентни претенции на всичките три официални езика на ЕПВ. Тъй като патентът може да има значително въздействие върху търговските интереси, много държави изискват пълен превод на патентното описание и претенции на издадения Европейски Патент на един от официалните си езици, за да се подобри разбирането от обществеността. Другата част от договарящите страни по ЕПК се присъединиха към т.нар. Лондонско споразумение, което има за цел да намали разходите за европейски патенти, като частично или изцяло елиминира изискванията за преводи.

 

В резултат на което, 3 основни групи държави с различни изисквания за преводи се формират и могат да бъдат обобщени, както следва:

РЕЗЮМЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕВОДИ НА ИЗДАДЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТНИ ПО СТРАНИ:

Изцяло премахване на необходимостта и изискванията за превод на патента

АВТОМАТИЧНА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАТЕНТ

Няколко страни, които са се присъединили към Лондонското споразумение, нямат изисквания за подаване на превод и заплащане на такси за публикация или валидизация на издадения Европейски патент. Следователно, при издаването на европейски патент, той автоматично и незабавно става валиден патент в тези страни. Този патент обаче ще прекрати своето действие ако националните такси за подновяване не бъдат платени в националните патентни ведомства. Такива страни са Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Монако, Швейцария, Лихтенщайн и Обединеното кралство (Великобритания).

Изискване за превод само на патентните претенции

Другата група държави, които също са се присъединили към Лондонското споразумение и нямат английски, френски или немски като официални езици, изискват превод само на патентните претенции на един от официалните им езици. Някои от тях обаче все още могат да изискват превод на цялата спецификация на английски език в конкретни случаи. В случай на неспазване на съответните национални разпоредби, европейският патент няма да има действие за тази страна от датата на подаване му. Освен изискванията за превод на претенциите, националните такси за подновяване трябва също да бъдат платени, за да се запази патентът в сила. Понастоящем страните, които формират тази група са: Албания, Хърватия, Дания, Финландия, Македония, Унгария, Исландия, Латвия, Литва, Холандия, Норвегия, Швеция, Словения.

Изискване за цялостен превод на патента (описание и претенции)

Тези страни не са страни членки на Лондонското споразумение и затова изискват превод на целия патент, включително описание и претенции на издадения европейски патент. Държава, която изисква пълен превод на ЕП, може също да поиска заплащане на такса за публикуване на превода или таксата за валидизация на ЕП. Освен това, националните годишни патентни такси за подновяване също трябва да бъдат платени, за да се запази патентът в сила. Неспазването на изискването за предоставяне на цялостен превод на описанието, ще доведе до последствията, че издаденият Европейски патент няма да има действие от датата на подаване на заявката за съответната държава. Страните, изискващи преводи на цялата патентна спецификация са: Австрия, България, Кипър, Чешката република, Естония, Гърция, Италия, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Испания и Турция. Това е най-значителната част от всички разходи по издаване на европейски патент, които могат да варират от 20 000 EUR до 200 000 EUR и дори повече, в зависимост от обема на спецификацията на ЕП.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

Таксите за патенти преводи, публикация и валидиране на издадени европейски патенти са най-значителната част от всички европейски патентни разходи, което неизбежно поставя тежко финансово бреме върху компаниите.

 

Чрез нашето международно установено сътрудничество с признати европейски патентни бюра и адвокати във всички европейски юрисдикции, ние сме в състояние да предоставим на нашите клиенти квалифицирана, достъпна, прозрачна и опростена услуга за валидизация на европейски патенти, чрез една отправна точка за контакт, чрез която да придобиете защита във всички европейски страни членки на ЕПК. В допълнение към това, ние можем да предоставим и централизирана услуга по подновяване на патентите (патентни годишни такси)  във всички държави, представляващи интерес, както и надеждна и достъпна услуга по валидизация на европейски патент в България.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ВИ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ?

  • Една отправна точка за контакт
  • Квалифицирана и надеждна услуга
  • Бърза и опростена процедура
  • Намаляване на разходите и по този начин елиминиране на фактора, който ограничава географския обхват на защитата
  • Прозрачни и предвидими разходи в 1 валута (EUR)

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.