Регистрация на българска търговска марка

РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА В БЪЛГАРИЯ

Filing and Registration of Bulgarian Trademark at BPO - KTpatent.com

В качеството си на български представител по търговски марки, със сериозен опит и случаи зад гърба си в областта,

предоставяме дългосрочно съдействие на Вашия бизнес по отношение на регистрацията на търговски марки (брандинг) и съдействаме за защитата, поддържането и запазването на репутацията на Вашата компания, както и идентичността, индивидуалността и целостта на стоките и услугите, които предлагате в България.

Ние сме квалифицирани в управлението на търговските марки в най-широкия смисъл на думата. Нашите услуги по запазване на търговска марка включват не само подаване и последващо представителство по производството на заявката за регистриране на българска търговска марка пред Българското патентно ведомство, но и поддръжка на марката (подновяване на търговска марка ), наблюдение на търговска марка, защита на придобитите права от марката и лицензиране на придобитите БГ търговски марки след регистрацията им. Освен това,  извършваме интензивно управление на търговски марки в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да предпазим техните запазени български марки от превръщането им в родови имена и понятия и / или от „размиване“ на отличителния им характер в следствие на неправилната им употреба в търговията.

 

Въпреки, че целият процес за получаване на запазена българска търговска марка е сравнително кратък, отнема само 6-9 месеца, той не е рутинна административна процедура и може да съдържа много уловки. Нашият експертен опит в областта на марките е необходим, за да получите правно обвързваща защита на Вашата марка избягвайки всякакви пречки и без възникването на допълнителни разходи.

 

Ние познаваме и до най-малката подробност процедурата за регистрация на българска марка и притежаваме нужния опит за извършването на предварителни проучвания на търговски марки за конфликт с по-ранни регистрирани такива. Поради което, нашите клиенти пестят време и средства, тъй като ние гарантираме за квалифицираната и правно-издържана подготовка и подаване на заявките за търговска марка, които значително намаляват риска от отказ по абсолютни или относителни основания.

Допълнително разработваме подходяща стратегия относно формата на търговската марка и как правно да я обвържем със съответните стоки или услуги, както и да представим знака, по начин предоставящ най-добрата защита на клиентите ни.

 

Нашите услуги не се ограничават единствено в рамките на България. Ние подпомагаме клиентите си при избора на нови търговски марки, които най-добре подхождат на техния бизнес, което в комбинация с нашите услуги за регистрация на Европейска търговска марка и международна регистрация на търговска марка може да осигури най-добрия стратегически подход в световен мащаб.

 

В допълнение към представителството по производството на заявката за  българска марка в БПВ, ние също така се грижим и за евентуални проблеми, които биха могли да възникнат при различни обстоятелства в процеса на регистрация на марката, като възражения, повдигнати от експертите или подадени от трети лица опозиции.

 

След получаване на регистрацията, клиентите ни получават пълната подкрепа и напътствия относно най-подходящия начин за управление, разпореждане и / или използване на запазената марка. Това подобрява репутацията й и я запазва във времето, което предотвратява обичайно случващото се размиване на отличителния й характер и съответно намаляване на нейната стойност в следствие на неправилна употреба в търговията.

 

Нашата отдаденост, професионализъм и индивидуален подход към всеки клиент, допринасят за придобиването на запазена търговска марка, валидна за територията на България, която добавя стойност върху активите им.

НАШИЯТ ПРОЦЕС ПО ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКА МАРКА:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Среща с клиента и запознаване с неговите бизнес цели

0 СЕДМИЦИ

Запознаваме се с Вашите териториални цели, бюджет, продукти или услуги, които предлагате и Вашите търговски марки / знаци / идеи и концепции на марки.

Първоначална оценка на знака

0 СЕДМИЦИ

Извършваме първоначална оценка на избраните за защита от Вас знаци и предоставяме обективно правно становище относно тяхната регистрабилност. В случай, че Вашата търговска марка не се счита за и не изпълнява функцията на търговска марка, ние Ви предоставяме препоръки как да преобразувате Вашия знак в „търговска марка“.

Предварително проучване на марката

2-10 РАБОТНИ ДНИ

За знаци, които изпълняват функцията на търговска марка, извършваме безплатно предварително проучване за евентуален конфликт с идентични или объркващо сходни по-ранни търговски марки.

Анализ на резултатите от предварителното проучване

5-10 РАБОТНИ ДНИ

Ние се стремим да предоставим възможно най-обективно правно становище относно шансовете за успешна регистрация на Вашата търговска марка, основани на резултатите от проучването, които никога обаче не са 100% изчерпателни. Ние сме прозрачни и не скриваме проблематичните резултати. Напротив, ние сме обективни и с отрицателните резултати (ако има такива) и Ви предоставяме нашите съвети и препоръки за избягване на възможните правни конфликти. В противен случай, Вашата запазена марка може да се окаже грешна инвестиция и дори във вреда на Вашия бизнес в дългосрочен план.

Подготвяне и подаване на заявка за регистрация на българска търговска марка

2-10 РАБОТНИ ДНИ ОТ СТЪПКА 1

След като получим „зелена светлина“ от проучването на търговската марка и от клиента, подготвяме щателно заявката за защита на търговската марка и я съгласуваме за окончателно одобрение. След потвърждение от страна на клиента, ние я подаваме в БПВ и следим производството по нея. Заплащаме и дължимите държавни такси на етапа на подаването на заявката, които възлизат на 180 лева и покриват до 3 класа стоки и / или услуги. За всеки клас над 3-тия се начислява допълнителна такса в размер на 30 лева. Уведомяваме клиента за извършените от нас действия.

Публикуване на заявката за търговска марка и началото на тримесечния период за опозиции/възражения

2-3 месеца от датата на подаване

Публикуване на заявката за българска търговска марка в официалния Бюлетин на Българското патентно ведомство и изчакване на строго фиксиран срок от 3 месеца (т.нар. Опозиционен период), предоставящ възможност на третите лица да подават възражения и / или опозиции срещу Вашата търговска марка въз основа на абсолютни и / или относителни основания.

Край на периода за подаване на опозиции

5-7 месеца от датата на подаване

Периодът за подаване на опозиция или възражение срещу марката изтича 3 месеца след публикуването на заявката за BG търговска марка и ако не са подадени възражения срещу въпросната заявка, то тя се счита за допустима и готова за регистрация. Трябва да се подчертае, че посоченият по-горе срок за приключване на процедурата, е при условия на гладка и безпроблемна процедура за регистрация на ТМ, по-специално в случаите, когато не са подадени възражения или опозиции от трети страни срещу разглежданата търговска марка. В случай на подадени възражения или опозиции, срокът за регистрация зависи от всеки отделен случай и може дори да продължи около 1-2 години.

Регистрация на Вашата търговска марка

8-9 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ

След изтичане на срока за възражение и при условие, че не са подадени такива срещу Вашата заявка за BG марка, ние регистрираме марката Ви и заплащаме съответните държавни такси за регистрация, които възлизат на 390 лв. Вашата запазена търговска марка е вече факт и се публикува в официалния бюлетин на Българското патентно ведомство. Издаденото удостоверение за регистрация на българска търговска марка се препраща на клиента заедно с нашето уведомление и отчет относно успешната регистрация. Процедурата по регистрация е приключена и Вашата запазена марка надлежно се записва в нашата база данни за наблюдение на срока на нейната защита. Срокът на закрила на регистрираната българска марка е 10 години от датата на подаване.

Следене на регистрираната българска търговска марка и защитата й

< 10 ГОДИНИ

Правото върху търговската марка е уязвимо право. Това е така, защото търговските марки винаги са в опасност да се превърнат в родово понятие на изделие или отличителността им да бъде „размита“, ако не се използват правилно или ако друга подобна регистрация на ТМ уронва нейната отличителност и репутация. Ние следим за използването на регистрираните чрез нас търговски марки на нашите клиенти и ги предпазваме от неправилното им използване. В случай, че забележим подобно неправилно използване, незабавно предприемаме подходящите действия. Ако клиентът желае, ние можем също така да му предоставим нашата услуга по наблюдение на регистрите за търговски марки за объркващо сходни заявки на конкурентите и подаване на съответни опозиции срещу тях своевременно.

Подновяване на запазената българска търговска марка

НА ВСЕКИ 10 ГОДИНИ

Изпращаме своевременни напомняния за подновяването на регистрацията на марката - в разумен срок преди изтичането на 10-годишния период на защита на Вашата регистрирана търговска марка. Регистрацията може да бъде подновявана за неопределено време за последователни периоди от 10 години. Държавните такси за подновяване на българските запазена марка възлизат на 300 ЛЕВА до 3 класа, като се начисляват допълнителна такса от 50 ЛЕВА за всеки следващ клас над третия.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.