Търговски марки

"Your creativity should also stimulate your IP activity"

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Търговските марки са уникален бизнес идентификатор благодарение на своя индивидуализъм, с една дума – те отличават.

КАКВО Е ТЪРГОВСКА МАРКА?

Търговската марка е знак, който е способен да идентифицира и отличава (индивидуализира) продуктите пуснати на пазара на едно предприятие от тези на конкурентите. Продуктите, които идентифицира, могат да бъдат стоки или услуги.

 

Най-общо казано основната функция на търговската марка е да идентифицира търговския произход на даден продукт и / или услуга. Освен това, тя предава послание за качеството на стоките и / или услугите на предприятието, като по този начин улеснява избора на потребителя. И накрая, търговската марка обикновено се използва за рекламни цели и също така функционира като инвестиционен инструмент, тъй като търговските марки могат да бъдат прехвърляни и лицензирани.

 

От основната цел и функция на търговската марка на практика следва, че всеки знак, който е способен да отличи (индивидуализира) стоките и / или услугите на едно дружество от същите такива на друго дружество, то той може да се използва като търговска марка. Като например търговската марка може да бъде думи, имена, букви, цифри, чертежи, картини, форми, цветове, етикети или всякаква комбинация от тях. В повечето страни лозунги, рекламните лозунги и заглавия могат също да представляват търговски марки. В значителен брой страни е възможна и регистрация на нетрадиционни търговски марки като единични цветове, триизмерни знаци (форми на продукти или опаковки), движещи се изображения, холограми, звуци, миризми, жестове, осезателни марки (усещане или допир) и флуидни / мутиращи търговски марки.

 

Други видове интелектуална креативност на човека, като технологичните аспекти на изобретението и / или естетическите характеристики на даден продукт, могат да бъдат придобити съответно чрез патенти, регистрация на полезен модел и / или регистрация на промишлен дизайн.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА?

Като цяло трябва да се разграничат два различни вида изисквания.

 

Първият вид изискване се отнася до основната функция на търговската марка, а именно функцията й да разграничава/отличава продуктите или услугите на едно предприятие от продуктите или услугите на други предприятия. От тази функция следва, че търговската марка трябва да се различава/отличава между различните продукти.

 

Вторият вид изискване се отнася до евентуалните увреждащи последици, до които дадена търговска марка може да доведе, ако например има подвеждащ характер или ако нарушава обществения ред или морал.

 

Изискване за отличителност (отличителен характер)

 

За да функционира даден знак като търговската марка, той трябва да бъде отличителен или да притежава отличителен характер. Знак, който не е отличителен, не може да помогне на релевантния потребител да идентифицира стоките и съответно да направи своя избор, поради което такъв знак няма отличителен характер и неговата регистрация трябва да бъде отказана или недопусната. Например, думата „портокал“ не може да бъде регистрирана за стоките „портокали“, но тя пък от друга страна е силно отличителна по отношение на мобилните услуги. Като обобщение,  родовите термини, описателни знаци, други знаци, които нямат отличителен характер, чужди скриптове и транслитерации не притежават отличителност.

 

Изключения от регистрация в интерес на обществото

 

Заблуждение

Търговските марки, които биха могли да заблудят обществеността относно естеството, качеството или други характеристики на стоките или географския им произход, не са в интерес на обществеността и не отговарят на изискванията за регистрация.

 

Знаци, които частично водя до заблуждение, противоречащи на обществения ред и добрите нрави, позоваващи се на географски произход, знаци, запазени за използване от държавата (например гербове), публични институции или международни организации също са изключени от регистрация поради обществения интерес.

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ РЕГИСТРИРАНАТА ТЪРГОВСКА МАРКА?

Регистрацията на търговска марка винаги се извършва по отношение на един или повече класове съдържащи конкретни стоки и / или услуги, които трябва да съответстват на стоките и / или услугите, пуснати на пазара от техния притежател. Класовете за стоки и услуги са регулирани от Ницската класификация.

 

Следователно, притежателят на запазена търговска марка има изключителното право да използва търговската марка по отношение на стоките и / или услугите, за които е придобита регистрация, което на практика включва две права: положително право, а именно правото на използване на марката и отрицателно право, а именно правото да се „изключат“, „да забранят“ на трети лица от използването й, с други думи да се забрани на трети лица да използват защитената търговска марка

 

Положителните право за използване на търговската марка означава, че притежателят на търговската марка има право да поставя знака върху стоките или опаковките им, напр. върху контейнери, опаковки, етикети или да я използва по друг начин във връзка със стоките / услугите, за които е регистрирана, напр. предлагане на стоките за продажба, пускането им на пазара или складирането им за тези цели под този знак, или предлагане или предоставяне на услуги, внос или износ на стоките под този знак; използване на знака в търговски книжа и реклами.

 

Отрицателното изключително право, произтичащо от регистрация на търговска марка, позволява на притежателите на търговски марки да възпрепятстват (спрат, забранят) всички останали да продават идентични или сходни продукти / услуги под идентична или конфузно сходна търговска марка, за да предотвратят заблудата на потребителите и на обществото като цяло. Следователно, чрез защитена търговска марка можете да забраните на конкурентите си: а) да поставят търговската марка върху стоките или техните опаковки; б) складиране или продажба на стоки, носещи търговската марка, или предоставяне на услуги под марката; в) внос или износ на стоки носещи търговската марка; и / или (г) използване на търговската марка в търговски книжа, уебсайтове и в рекламата. Освен това, тъй като потребителите трябва да бъдат защитени срещу евентуално объркване, то защитата върху търговска марка като цяло се простира до използването на сходни (подобни) търговски марки за сходни (подобни) стоки или услуги, ако такова използване може да обърка потребителя относно произхода на стоките/услугите.

 

Тези изключителни права обаче имат ограничения. Правата са ограничени до:

• страната, страните или регионите, в които сте регистрирали търговската марка

• стоките / услугите, за които е регистрирана търговската марка;

• ситуации, при които потребителите вероятно ще бъдат въведени в заблуда от търговската марка, която е в нарушение

КАКВО Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВНИЕ (ИМЕ НА ФИРМА) И ТЪРГОВСКА МАРКА?

Често погрешно схващане е, че регистрирането на фирма и търговското й име в търговския регистър също автоматично ги защитава като търговска марка. Това схващане не е вярно и е от първостепенно значение за потребителите да разберат разликата между име на фирма, търговско име и търговска марка.

 

Фирмата / фирменото или търговското наименование е просто името на фирма вписано в търговските регистри и се използва в подзаконови актове, договори, данъчни служби и други административни дейности за идентифициране на Вашия бизнес.

 

От друга страна, търговската марка е знак, който се използва за идентифициране на произхода на продуктите и / или услугите на едно дружество и ги отличава от тези на конкурентите.

 

Фирмените / търговските наименования могат да бъдат търговски марки и обратно, но те не са взаимозаменяеми.

КЪДЕ ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ ПРЕДОСТАВЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА?

Търговските марки са териториални права, което означава, че знакът е защитен само в страните или регионите, в които е получена регистрация на търговска марка. С други думи, ако не сте успели да регистрирате своя знак като запазена марка в дадена страна, Вашият знак няма да бъде защитен в тази конкретна страна, което ще позволи на всяко лице да го използва на територията на тази държава.

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЙСТВА ЗАЩИТЕНАТА ТЪРГОВСКА МАРКА?

Валидността на регистрацията на търговска марка е 10 години, считано от датата на подаване на заявката за търговска марка. Регистрацията може да бъде подновявана за неопределено брой път за последователни периоди от 10 години, ако се извършва своевременно подновяване на търговската марка, като периодично се заплащат таксите за подновяването й.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ?

В зависимост от Вашите бизнес нужди, целеви пазари, стратегии, финансови възможности и търговски очаквания, защитата на търговската марка може да бъде придобита по три основни начина:

 

  • По национален ред – чрез подаване на национална заявка за регистрация на търговска марка (ТМ) за територията на една конкретна страна, или в колкото е държави е необходимо, пред националните ведомства за търговски марки на всяка държава, която представлява интерес. Например, в България чрез подаване на заявка за регистрация на българска търговска марка в Българското патентно ведомство (БПВ). В допълнение, заявките за ТМ трябва да бъдат на предписания език и да се заплатят съответните такси за заявяване и  регистрация съгласно националното законодателство. Този път може да бъде много тромав и скъп, ако броят на страните е голям.

 

 

ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКА МАРКА

Съгласно българския Закон за търговските марки и географските означения, правото върху търговска марка се придобива чрез регистрацията й от датата на подаване на заявката за регистрация на българска марка, подадена в Българското патентно ведомство.

Прочетете повече

ЕВРОПЕЙСКА
ТЪРГОВСКА МАРКА

Защита на търговска марка може да бъде придобита за територията на всички държави от Европейския съюз чрез подаване на заявка регистрация на марка на Европейския съюз (EUTM регистрация) в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Прочетете повече

МЕЖДУНАРОДНА
ТЪРГОВСКА МАРКА

Международната регистрация на търговски марки позволява на потребителите да получат световна защита на техните знаци и брандове чрез подаване на една единствена заявка в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Прочетете повече

НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

В качеството си на български представител по търговски марки, със сериозен опит и случаи зад гърба си в областта, предоставяме дългосрочно съдействие на Вашия бизнес по отношение на регистрацията на търговски марки (брандинг) и съдействаме за защитата на репутацията на Вашата компания в България…

 

Прочетете повече…

Нашият отдаден екип от квалифицирани европейски представители по търговски марки със значителен опит в областта на марките, подпомага заявителите относно регистрацията и защитата на търговски марки на Европейския съюз (ЕС) за компании и лица, които планират да разширят бизнеса си в целия Европейски съюз…

 

Прочетете повече..

Подаването и последващата защита на международна регистрация на търговска марка е основен стратегически подход в контекста на динамичното развитие на международните икономически отношения, където ролята на търговските марки на международните и вътрешните пазари нараства с огромни темпове…

 

Прочетете повече…

Придобиването на закрила върху бранд чрез регистрация на търговска марка е първата и най-важна стъпка за получаване на изключителни права върху Вашия бранд в дадена страна. Въпреки това регистрацията на търговска марка не е краят и последващата й защита и сила лесно могат да бъдат загубени, ако марката не се използва правилно…

 

Прочетете повече…

Поддържане действието на регистрираните Ви търговски марки, чрез заплащане на съответните такси за подновяване на марка е важна и отговорна задача за Вашия бизнес. Компании, притежаващи огромно портфолио от запазени търговски марки, изпитват значителни трудности при наблюдението на множеството срокове…

 

Прочетете повече..

В качеството си на квалифициран български и европейски представител по търговски марки, предоставям на клиентите си висококвалифицирано представителство в процедури и производства по опозиции, административни спорове, заличавания и отмяна на търговски марки, нарушения на търговски марки пред…

 

Прочетете повече..

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ДА ЗАПАЗИТЕ СВОЯТА ТЪРГОВСКА МАРКА?

Ексклузивитет в рамките на държава или група държави

Притежателят на търговска марка има изключителното право да използва търговската марка навсякъде в страната / региона, където е получена регистрацията, и да попречи(забрани) на всички останали да продават идентични или подобни продукти под идентична или объркващо сходна търговска марка.

 

Търговските марки улесняват потребителите да намират Вашите продукти

Те помагат да се разграничат Вашите продукти (независимо дали са стоки или услуги) от тези на конкурентите и помагат за идентифициране на Вашия бизнес като източник на продукта, носещ търговската марка..

 

Лесни за защита чрез съдебни и административни спорове

 

Имат предупредителен ефект

Регистрацията Ви позволява да използвате символа ® след търговската марка, който предупреждава другите за факта, че тя е регистрирана

 

Ценен актив

По-лесно е да се продаде или лицензира регистрирана търговска марка и обикновено на по-висока цена.

 

Финансови средства

Понякога регистрирана търговска марка с добра репутация може да се използва и за получаване на финансиране или ипотека от финансови институции, които все повече осъзнават стойността на марките за успеха на бизнеса.

 

Предотвратяване на вноса

Чрез задействане на митнически режим на граничните пунктове. Нерегистрираните търговски марки обикновено не получават такава помощ от митническите органи.

ДРУГИ ПРИЧИНИ

ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ са сред най-ефективните маркетингови и комуникационни инструменти

Те са мощен инструмент за привличане на вниманието на потребителя и отличаването на Вашите продукти от тези на конкурентите. Те могат да обобщят в един знак всички интелектуални и емоционални атрибути и послания за Вашия бизнес, репутация и продукти, както и начин на живот, стремежи и желания на Вашите целеви потребители. Те също така „отварят вратата“ за ефективното използване на интернет от Вашия бизнес.

ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ са основата за изграждането на бранд имидж и репутация

Те позволяват на потребителите да вземат решенията си за покупка на базата на това, което са чули, прочели или са преживели. Те създават връзка на доверие, която Ви дава възможност да създадете лоялна клиентела и да подобрите репутацията на Вашия бизнес. Потребителите често развиват емоционална привързаност към определени търговски марки въз основа на набор от желани качества или характеристики, въплътени в продуктите, носещи тези марки. Търговските марки също така насърчават компаниите да инвестират в поддържането или подобряването на качеството на своите продукти, за да поддържат или подобрят своята репутация.

ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ предотвратяват объркването на потребителите

Те защитават потребителите, като посочват (а) източника на продуктите и (б) постоянно ниво на качество. Те помагат на потребителите да решат дали да купят продукт отново или не. Ако продуктът, създаден под определена търговска марка, се окаже дефектен, потребителите имат точна информация за източника на стоката (независимо дали той е доставчик или производител).

ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ са един от най-ценните и постоянни бизнес активи

Те могат да имат действие много дълго време и по този начин да осигурят на Вашия бизнес дългосрочно конкурентно предимство. Те имат стойност извън Вашия основен бизнес и често проправят пътя за разширяване на Вашия бизнес към други продукти.

РАЗПОЗНАВАЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ СПОМАГАТ ЗА ПО-ЛЕСНОТО НАЕМАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Хората предпочитат да работят за популярни и уважавани марки и техните компании.

ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ са един от най-ефективните инструменти срещу нелоялната конкуренция

Търговските марки позволяват на бизнеса Ви да забрани на конкурентите да използват неправомерно Вашата търговска марка. Освен това те могат да бъдат използвани за противопоставяне на паралелния внос и предотвратяване на вноса на фалшиви продукти. Те могат да Ви позволят да попречите на други лица да използват Вашата търговска марка като част от име на домейн.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Квалифициран Европейски и Български Адвокат по търговски марки със значителен експертен опит и юридически познания в областта на търговските марки

Нашата практика в областта на търговските марки е повече от 35 години и сме натрупали значителен опит с течение на времето

Нашето първоначално прочуване на търговска марка е безплатно и е съчетано с прозрачни модели за фактурирани на останалите ни услуги

Нашите клиенти казват, че сме обективни, точни, постоянни, изпълнителни, изчерпателни и надеждни

Отдаваме голямо значение по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.