Заявка за български патент за изобретение

ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ В БЪЛГАРИЯ

Filing and Prosecution of Bulgarian Patent Application - KTpatent.com

В качеството си на български патентен адвокат със стаж в различни технологични области

подпомагам своите клиенти в идентифицирането на патентоспособни изобретения от всички области на техниката, подаването и защитата им пред Патентното ведомство на Р. България от етапа на подаването на заявката за патент до издаването му.

Често иновативни и стойностни изобретения не могат да бъдат защитени с патент поради неразбиране и неспазване на множеството изисквания съгласно българския закон за патентите. Дори и при издаден патент, защитата, предоставена върху изобретението, може да не е правно издържана и да не защитава интереса на патентопритежателя, поради лошо изготвени патентни претенции например.

 

В този случай тясното сътрудничество и личният диалог между изобретателя / заявителя и неговия български патентен адвокат е от изключителна важност, за да могат да се идентифицират възможно най-прецизно главните аспекти на технологичното развитие на даденото изобретение.

С  опит от над 35 години, ние предоставяме квалифицирани патентни консултации, представителство при подаване, защита и производство по заявки за български патенти пред Българското патентно ведомство (БПВ), започвайки от най-ранния етап на изготвянето на патентното описание, минавайки през процедурата по издаване на български патент и последващо следене и поддържането на придобитите патентни права (патентни годишни такси).

 

Като част от нашата IP стратегия и в зависимост от случая, успоредно с производството и защитата на изобретение чрез българската патентна заявка, можем едновременно да търсим защита или чрез заявка за регистрация на полезен модел в България, или пък ако продуктът има уникални естетически характеристики, които заслужават защита, чрез заявка за регистрация на български промишлен дизайн.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.