Сертификат за допълнителна закрила (SPC)

СЕРТИФИКАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ПАТЕНТИ В БЪЛГАРИЯ (SPC)

Supplementary protection certificates SPC - KTpatent.com

Сертификати за допълнителна закрила на продукти и средства, защитени с патент в България,

се издават при условията и по реда, предвидени в Регламент 1768/92/ЕЕС на Съвета и Регламент 1610/96/ЕС на Европейския Парламент и Съвета.

Заявката за сертификат се подава в Патентното ведомство на Република България, като се заплащат и съответните такси за подаване на заявката, издаването, поддържането и публикацията на сертификата. След проверка, експертиза и спазване на изискванията относно SPC, експертът разглеждащ заявката взема решение за издаване на SPC и издаване на самия сертификат, в който определя продължителността на допълнителната закрила.

Издаденият SPC може да удължи срока на закрила на издаден български патент за изобретение с максимален срок от 5,5 години за лекарствени продукти за педиатрична употреба, а за продукти за растителна защита – с 5 години.

 

Нашият екип патентни специалисти, подпомага своите местни и международни клиенти при подаване на заявки за SPC в Българското патентно ведомство (БПВ).

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.