Български патент за изобретение

ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Български Патент за изобретение се издава за изобретения от всички области на техниката,

които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

Новостта се разглежда на световно равнище, и следователно тя трябва да бъде „световна новост”. Например изобретението притежава новост, ако то не е било разгласено на обществеността по никакъв начин, било то чрез писмено или устно описание, чрез употреба или по какъвто и да е друг начин, където и да е по света, преди датата на подаване, или датата на приоритет, на заявката за патент..

Bulgarian Patent for invention - KTpatent.com

Също така, изобретението притежава изобретателска стъпка ако то не е очевидно за специалист в областта и се счита, че има промишлена приложимост ако то може да бъде реално осъществено, произведено или използвано многократно, в който и да е отрасъл на индустрията или селското стопанство.

 

Не всяко изобретение може да бъде патентовано, дори и то да притежава световна новост. Изобретението трябва да представлява техническо решение на конкретен технически проблем. Следователно, не се издава патент за изобретения за:

 

  • открития, научни теории и математически методи;
  • резултати от художествено творчество;
  • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
  • представяне на информация

 

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВКА ЗА БЪЛГАРСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ?

 

Заявка за български патент може да бъде подадена от български физически и/или юридически лица и чуждестранни граждани и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които страна е Република България, като например държави членки на Парижката Конвенция (ПК)  или Световната Търговска Организация (WTO). Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са задължени да извършват действия пред Българското Патентното Ведомство (БПВ) чрез представител по индустриална собственост, т.н. „патентен адвокат“. Въпреки, че българските заявители не са задължени да бъдат представлявани в процедурите по издаване на патент пред БПВ, силно препоръчително е и за тях да ползват услугите на опитен и квалифициран български патентен адвокат, който да може да изготви патентното описание, подаването и проследяването на производството по българската патентна заявка по най-професионалния, правно-издържан и ефективен начин.

 

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ ИЗДАДЕНИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ НА СВОЯ ПАТЕНТОПРИТЕЖАТЕЛ?

 

Българският Патент за изобретение предоставя изключително право на своя притежател, включващо правото на разпореждане с изобретението както и забрана на трети лица да използват патентования продукт или технология (процес, метод).

 

Обхватът на правна закрила се определя от патентните претенции в заявката за патент или патентните претенции на издаден патент, когато те са били променени по време на процедурата по издаване на патент.

СРОК НА ЗАКРИЛА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ?

 

Издаден български патент е валиден само за територията на България и срокът му на закрила е 20 години, считано от датата на подаване на българската патентна заявка, при условие, че патентните годишни такси или таксите за подновяване и поддържане на патент се плащат всяка патентна година.

 

По отношение на лекарствени продукти за педиатрична употреба този срок на закрила може да бъде удължен с максимум 5,5 години, а в случай на продукти за растителна защита този срок може да бъде удължен с 5 години, чрез подаване на искане за издаване на сертификат за допълнителна закрила (SPC).

 

 АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ И ВИДОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ?

 

Изобретения, които не са чак толкова сложни и иновативни и които имат по-кратък икономически живот и реализация, българският закон за патентите допълнително предоставя удобна възможност на заявителите, търсещи закрила на своите изобретения в България. Паралелно със заявката за издаване на български патент, заявителят може също да подаде и заявка за регистрация на полезен модел в България за същото изобретение, като се позовава на датата на подаване и датата на приоритет на патентната заявка. Допълнително, българската заявка за патент също може и да бъде преобразувана (трансформирана) в българска заявка за полезен модел при определени разпоредби, определени от закона.

 

Защитата на Вашите изобретения за територията на България също може да бъде постигната и чрез алтернативни начини, като например  чрез подаване на заявка за Европейски патент за изобретение в Европейското Патентно Ведомство (ЕВП), при условие че след издаването на Европейския патент впоследствие се извърши валидизация на Европейски Патент в България. Друг начин за придобиване на патентни изключителни права в България е чрез подаване на международна заявка за патент (РСТ заявка) и впоследствие влизане в PCT национална фаза в България.

 

Закрилата, предоставена от издадения национален български патент, е същата, както ако защитата е била получена чрез издаден Европейски патент. Същото важи и ако българският патент е бил издаден след влизане в националната фаза по РСТ в България от предварително подадена РСТ заявка. Предимствата от подаването на директна национална заявка за български патент в Българското патентно ведомство са, че процедурата, последващите действия и разходите са значително по-улеснени и евтини в сравнение с Европейската или международната процедура пред ЕПВ и СОИС, съответно, както и че заявителите могат да комуникират с БПВ на български език.

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА НА БЪЛГАРСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Подаване на заявка за български патент за изобретение

0 СЕДМИЦИ

Българската патентна заявка се състои от: искане за издаване на български патент; описание на изобретението, което разкрива техническата му същност и предимства максимално ясно и пълно, така че да може да бъде осъществено от специалист в областта; една или повече патентни претенции, определящи обхвата на правната закрила; чертежи ако са необходими за по-лесно разбиране на изобретението и реферат. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявка, възлизат на около 510 лева. Допълнителни такси също се начисляват за патентни претенции над 10, както и за претендиране на приоритет/и.

Проверка за секретност

1 МЕСЕЦ

Когато заявителят е български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България, компетентните органи разглеждат дали патентната заявка съдържа класифицирана информация.

Проверка на формалните изисквания и правна допустимост на заявката

2 - 5 МЕСЕЦА

Разглеждат се някои формални и патентоспособни аспекти на българската патентна заявка, включително формата и съдържанието на патентната заявка, а именно описанието и патентните претенциите; изискванията за превод; посочване на изобретателя; упълномощаването на български патентен представител; проверява се дали предметът на претенции не е изключен от закрила с патент, както и проверка за заплащането на дължимите такси.

Публикация на Българската заявка за патент

18 МЕСЕЦА

Публикацията на българската патентна заявка в бюлетина на Патентно Ведомство, съдържа описанието, патентните претенции и всички чертежи, така както са подадени, както и реферата и с което се осигурява достъп до заявката от заинтересовани трети лица. По-ранна, ускорена публикация също е възможна при изрично поискване и заплащане на такси. От датата на публикацията, българската патентна заявка предоставя временна закрила на изобретението в България. Обхватът на тази закрила се определя от публикуваните патентни претенции.

Възражения от трети лица

21 МЕСЕЦА

В 3 месечен срок от публикацията на българската патентна заявка, всяко лице може да направи писмени възражения относно патентоспособността на заявеното изобретение, подкрепени с доказателства.

Проучване и експертиза по същество

2 - 5 ГОДИНИ

Патентните експерти от БПВ проучват състоянието на техниката, изготвят доклад от проучването и писмено становище относно патентоспособността на изобретението. Проучването, становището и писмените възражения (ако има такива) се изпращат на заявителя. Експертизата по същество включва комуникация с експертите от БПВ чрез писмена, или в рядки случаи устна, комуникация, преодоляване на техните възражения относно изискванията за патентоспособност (новост, изобретателска стъпка, промишлена приложимост) чрез подаване на аргументи и промени в описанието и / или патентните претенции.

Издаване на Български патент за изобретение

4 - 7 ГОДИНИ

След приключване на експертизата по същество и постигане на съгласие с експертите относно критериите за патентоспособност на въпросното изобретение, българската патентна заявка се счита за допустима и готова за издаване. Решението за издаване на български патент се взема при условие, че се заплатят дължимите такси за издаване, публикация и всички дължими патентни годишни такси, които възлизат на около 1000 лева. За допълнителни независими претенции и за всяка страница над 10-та се начислява допълнителна такса.

Патентни годишни такси

ВСЯКА ГОДИНА

След издаването на патента, годишни патентни такси за поддръжка на патента трябва да се заплащат в Българското патентно ведомство за всяка патентна година, считано от датата на подаване на българската патентна заявка. Общите разходи за държавни такси за поддържане на българския патент за всичките 20 години са над 12 500 лева, а ако е издадена сертификат за допълнителна закрила – около 26 000 лева.

Изтичане на срока на закрила на патента

20 ГОДИНИ / 25 ГОДИНИ, ако SPC Е ИЗДАДЕНО

Максималният срок за закрила на стандартно издаден български патент е 20 години, считано от датата на подаването му. Този срок може да бъде удължен с максимум до 25 години, ако се кандидатства и впоследствие се издаде SPC. Въпреки това, ако годишните такси за подновяване на патента не се плащат всяка година, патентът ще прекрати своето действие по-рано поради неплащане на таксите за подновяване. След изтичане на срока на патента, предметът на патента е достъпен и свободен за търговска експлоатация (използване) от всеки.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.