Европейски патент за изобретение

ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЕВРОПА

Основната задача на Европейската патентна конвенция (ЕПК) е да предостави патентна защита за изобретения

използвайки единна европейска процедура за издаване на патенти, чрез подаване на една единствена европейска патентна заявка и да създаде единен административен орган и закон за патенти, предназначен да осигури по-лесна, по-евтина и по-силна защита на изобретенията в държавите членки на ЕПК. Патент, издаден съгласно ЕПК, се нарича Европейски патент.

European Patent Procedure and costs - KTpatent.com

Административният орган, който издава европейски патенти, се нарича Европейско патентно ведомство (ЕПВ), чиято централа се намира в Мюнхен, негов клон в Хага, както и под-офиси в Берлин, Брюксел и Виена. Централизираната и следователно икономична и спестяваща време европейска процедура за издаване на европейски патенти се провежда на един от трите официални езика – английски, френски или немски.

 

Европейският патент има териториално действие и чрез него, дадено изобретение може да бъде защитено (патентовано) в 38-те държави членки на ЕПК.

 

Във всяка договаряща държава, за която е издаден европейски патент, той предоставя на своя притежател същите права, които биха били предоставени чрез национален патент, издаден в тази договаряща държава, като например чрез издаден български патент за изобретение. Това е предимство спрямо процедурата по издаване на национален патент, при която трябва да бъде подадена отделна заявка за патент във всяко едно патентно ведомство на съответните държави, в които се иска издаване на патент.

 

Европейският патент също може да има действие и в 6 допълнителни държави, които не са се присъединили към ЕПК, т.нар. държави за разширение и валидиране. Понастоящем такива държави позволяващи разширение са Босна и Херцеговина, Черна гора, Камбоджа, Мароко, Република Молдова и Тунис. Пълен списък на всички държави, в които може да се придобие защита чрез ЕП, са посочени на следната карта.

Европейското патентно ведомство (EPO), преценява чрез централизирана процедура по издаване на Европейски патент, дали заявката за Европейски патент отговаря на изискванията на Европейската патентна конвенция (ЕПК), в частност дали изобретението притежава новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Изобретението може да принадлежи към всяка област на техниката.

 

ЕПК е „отворена“ патентна система, което означава, че всяко лице може да подаде заявка за европейски патент, независимо от това дали е гражданин, има местожителство или място на дейност в договаряща държава членка на ЕПК. Заявка за европейски патент също може да бъде подадена от няколко лица едновременно, т.н. „съвместни заявители“, например от двама или повече заявители, посочващи различни държави.

 

Срокът на закрила на европейския патент е 20 години, считано от датата на подаване на европейската патентна заявка, при условие че патентните годишни такси за подновяването на патента или таксите за поддръжка се плащат всяка патентна година.

 

Защитата на изобретения чрез Европейски патент може да бъде постигната чрез два възможни начина, или чрез подаване на директна Заявка за Европейски Патент, или чрез влизане в EURO-PCT регионална фаза чрез вече подадена РСТ заявка. Европейска патентна заявка може също да бъде преобразувана в национална регистрация на полезен модел при специфични условия, определени от националното законодателство на всяка държава. Без значение кой от начините за защита сте избрали, съдействието, съветите и тясното сътрудничество с квалифициран европейски патентен адвокат е силно препоръчително, а в някои случаи дори и задължително. Квалифицираният патентен адвокат може да  изготви патентното описание на европейската патентна заявката, както и да я подаде и защити по възможно най-професионалния, правно издържан и ефективен начин.

 

Издаден европейски патент не води автоматично до множество издадени патенти във всяка държава. След централизираната процедура по издаване на Европейски патент, патентът трябва да бъде „валидизиран” в тези държави, в които се иска правна закрила чрез патент. Стъпките, които трябва да се извършат за получаване на валиден патент в конкретна държава представляващ интерес за патентопритежателя  след издаването на европейския патент, се наричат ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ, и те трябва да се изпълняват в строго определен срок след издаването на Европейския патент. Европейският патент действа на територията на Р. България, ако той бъде валидизиран в Патентното Ведомство на Р. България, чрез т.н. Валидизация на Европейски патент в България.

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Подаване на заявка за европейски патент за изобретение

0 МЕСЕЦА

Европейската патентна заявка се състои от: искане за издаване на Европейски патент; описание на изобретението, което разкрива техническата му същност и предимства максимално ясно и пълно, така че да може да бъде осъществено от специалист в областта; една или повече патентни претенции, определящи обхвата на правната закрила; чертежи ако са необходими за по-лесно разбиране на изобретението и реферат. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявка, възлизат на около 1500 EUR. Допълнителна такси също се начисляват за патентни претенции над 15, както и за всяка страница над 35-та.

Проучване, издаване на доклад от проучването и предварително становище относно патентоспособността на изобретението

4 -16 МЕСЕЦА

Европейският доклад от проучването е важен елемент от процедурата за издаване на патент, тъй като той изброява всички документи от предшестващото състояние, които са на разположение на ЕПВ и които се считат за релевантни за оценката критериите за новост и изобретателска стъпка на изобретението. Докладът от проучването се основава на патентните претенции, но също така взема предвид описанието и всички чертежи. В допълнение към доклада, ЕПВ също така издава първоначално необвързващо становище относно патентоспособността на изобретението, а именно дали заявеното изобретение и подадената заявка за европейски патент отговарят на изискванията на Европейската патентна конвенция. След това, едновременно и двата документа се изпращат на заявителя или неговия Европейски патентен адвокат, който може да оцени резултатите и прецени дали да се продължи с процедурата по издаване на европейски патент.

3) Публикация на Европейската заявка за патент

18 МЕСЕЦА

Публикацията на европейската патентна заявка в бюлетина на Европейското Патентно Ведомство, съдържа описанието, патентните претенции и всички чертежи, така както са подадени; реферата и обикновено европейския доклад от проучването, ако е изготвен навреме, а ако не е готов по време на публикацията на заявката, то той се публикува самостоятелно по-късно. По-ранна, ускорена публикация също е възможна при изрично поискване. От датата на публикацията, европейската патентна заявка предоставя временна закрила на изобретението в страните, посочени в заявката, както е публикувана, при условие че са изпълнени националните изисквания, като например превод и публикация на патентните претенции на официалния език във всяка държава, представляваща интерес. Обхватът на тази закрила се определя от публикуваните и преведените патентни претенции.

Подаване на искане за експертиза, заплащане на таксите за посочване на държави и патентни годишни такси, отговор на предварителното становище

24 МЕСЕЦА

В рамките на 6 месеца от датата, на която е публикуван европейския доклад от проучването и ако заявителят желае да продължи с процедурата по издаване на европейски патент, то трябва да бъде подадено искане за експертиза и да се заплатят необходимите такси за експертиза, посочване на държави, които възлизат на около 3300 EUR. Допълнително задължение е заплащането на патентните годишни такси за третата и всяка следваща патентна година. В случай, че предварителното становище за патентоспособност съдържа забележки, то задължително се изисква и аргументиран отговор и/или корекции в същия 6-месечен срок.

Експертиза по същество

2-4 ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ПОДАВАНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА ЕСКПЕРТИЗА

Начало на експертизата по същество. Това включва комуникация с експертите от ЕПВ чрез писмена диалог или чрез устна комуникация, преодоляване на техните възражения относно изискванията за патентоспособност (новост, изобретателска стъпка, промишлена приложимост) чрез подаване на аргументи и промени в описанието и / или патентните претенции.

Издаване на Европейски патент за изобретение

3- 7 ГОДИНИ

След приключване на експертизата по същество и постигане на съгласие с експертите относно критериите за патентоспособност на въпросното изобретение, европейската патентна заявка се счита за допустима и готова за издаване. Европейският патент се издава, при условие, че патентните претенции са преведени на другите два официални езика на ЕПВ и се заплатят дължимите държавни такси за издаване и публикация в рамките на 4 месеца от нотификацията на ЕПВ. Държавните такси възлизат на 925 EUR. За всяка патентна претенция над 15-тата и за всяка страница над 35-та се начислява допълнителна такса. 9 месечен период за подаване на опозиция срещу издадения европейски патент започва да тече от датата на издаване на патента, в рамките на който период всяка трета страна може да подаде централизирана опозиция срещу патентоспособността на издадения ЕП. Задължението за плащане на патентните годишни такси пред ЕПВ също приключва на този етап, след което таксите за подновяване за следващите патентни години по време на срока на действие на европейския патент се заплащат в централните служби за индустриална собственост на посочените държави.

Валидизация на Европейски Патент

3-6 МЕСЕЦА ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА ЗА ИЗДАДЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

Стъпките за придобиване на териториално действие на издадения Европейски патент във всяка държава, представляваща интерес, могат да включват подаване на превод на патентните претенции и/или на цялото патентно описание на езика на тази държава; назначаване на професионален представител по индустриална собственост (патентен адвокат), упълномощен да извършва действия пред националното патентно ведомство; заплащане на такси за публикация. Таксите за патентните преводи, в комбинация с официалните такси за публикация, са най-значителната част от всички разходи по процедурата за издаване на европейски патентни. Например, ако всички държави-членки на ЕПК са избрани да бъдат валидирани, то тези разходи могат да варират от 20 000 евро до 200 000 евро и дори по-горе, в зависимост от обема на описанието на европейския патент. Крайният срок за извършване на всички тези стъпки в повечето страни е 3 месеца от публикацията на издаден Европейски патент и само няколко държави имат по-дълъг период. Наблюдението на тези срокове е от решаващо значение, тъй като неспазването на сроковете обикновено води до това, че европейският патент се счита, че не е влязъл в сила за определена страна от самото начало на подаването на заявката на ЕП. Моля, вижте повече информация за ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ в нашия раздел ПАТЕНТНИ УСЛУГИ.

Патентни годишни такси

ВСЯКА ГОДИНА

Задължението за плащане на таксите за подновяване пред ЕПВ приключва на етапа на ИЗДАВАНЕ НА ЕП - СТЪПКА 6. След издаването на патента, годишни патентни такси за поддръжка на европейския патент трябва да се заплащат ежегодно в централните служби за индустриална собственост, където Европейският патент има действие, т.е. където е валидизиран. Общите разходи за държавни такси за поддържане на европейски патент във всички посочени държави и за всичките 20 години са над 170 000 EUR.

Изтичане на срока на закрила на патента

20 ГОДИНИ

Максималният срок за закрила на издаден европейски патент е 20 години, считано от датата на подаването му. Въпреки това, ако годишните такси за подновяване на патента не се плащат всяка година, патентът ще прекрати своето действие по-рано поради неплащане на таксите за подновяване. След изтичане на срока на патента, предметът на патента е достъпен и свободен за търговска експлоатация (използване) от всеки.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.