Българска търговска марка

ЗАПАЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА В БЪЛГАРИЯ

Registration of Bulgarian Trademark procedure and costs - KTpatent.com

Съгласно българския Закон за търговските марки и географските означения,

правото върху търговска марка се придобива чрез регистрацията й от датата на подаване на заявката за регистрация на българска марка, подадена в Българското патентно ведомство.

„Какво е българска търговска марка?“, така както е дефинирано в българския закон за марките е, че българската търговската марка може да се състои от всеки знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки,  фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цвят или комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци, както и нетрадиционни видове марки като позиционна марка, марка десен, марка съдържаща движение, мултимедийна марка, холограмна марка.

 

От друга страна, знаците, които не изпълняват функцията на търговската марка и не отговарят на горното определение, са изключени от регистрация. Освен това нерегистрабилни са знаците, които нямат отличителен характер; са описателен; противоречат на обществения ред или на приетите морални принципи; въведат в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите; се състоят от или включват името или изображението на исторически и културни паметници, знамена или други емблеми на дадена страна. Тези критерии са известни като „абсолютни основания за отказ на марката“.

 

В допълнение към това, българска търговска марка не се регистрира, ако е идентична или объркващо сходна на регистрирана търговска марка или заявка за търговска марка с действие за територията на България, напр. търговска марка на Европейския съюз (ЕС) или международна търговска марка, посочваща България, която е с по-ранна дата на подаване или приоритет от въпросната търговска марка, и по-ранната търговска марка е регистрирана или заявена за идентични или объркващо сходни стоки и / или услуги. Възможно е по-ранната търговска марка да е предназначена за стоки и услуги, които не са свързани с процесната българска марка, но по-ранната търговска марка е общоизвестна за територията на Република България. Тези критерии за известни като „относителни основания за отказ на марка“ и не се оценяват от Българското патентно ведомство. Отговорността за преследване и опозиция срещу подобни сходни търговски марки е изцяло прехвърлена върху заявителите и/или притежателите на по-ранни търговски марки.

 

Като основно правило, регистрацията на BG търговска марка винаги се извършва по отношение на един или повече класове стоки и / или услуги, регламентирани от Ницската класификация, които трябва да съответстват на тези стоки и / или услуги, пуснати на пазара от техния собственик. Практически, добре дефиниран списък на стоки и / или услуги в съчетание с представянето на знака, определят правния обхват на защитата на българската търговска марка.

 

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ РЕГИСТРИРАНАТА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА МАРКА?

 

Правото на регистрация на българска търговски марка принадлежи на лицето или юридическото лице, което първо е подало заявката за регистрация на българска марка в БПВ.

 

Правото, придобито от притежателя на регистрираната BG търговска марка е изключително прави и той има правото да я използва, да се разпорежда с нея (прехвърляне или лицензиране на търговска марка) и да забрани на трети  лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който идентичен или объркващо сходен. На практика, използването в търговската дейност, което би могло да бъде предотвратено включва: поставяне на знака върху стоките или техните опаковки; предлагане на стоките с този знак за продажба, пускането им на пазара или съхраняването им за тези цели, както предлагането или предоставянето на услуги с този знак; внос или износ на стоките с този знак, използване на  знака в търговски книжа и в реклами.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВКА ЗА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА МАРКА?

 

Заявка за българска търговска марка може да бъде подадена от български физически и/или юридически лица и чуждестранни граждани и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които страна е Република България, като например държави членки на Парижката Конвенция (ПК) или Световната Търговска Организация (WTO). Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са задължени да извършват действия пред Българското Патентното Ведомство (БПВ) чрез представител по индустриална собственост, т.н. „патентен адвокат“. Въпреки, че българските заявители не са задължени да бъдат представлявани в процедурите по издаване на патент пред БПВ, силно препоръчително е и за тях да ползват услугите на опитен и квалифициран български адвокат по търговски марки, който да може да изготви правния обхват, извърши подаването и проследи процедурата по заявката за  българската търговска марка по най-професионалния, правно-издържан и ефективен начин.

 

 

СРОК НА ЗАКРИЛА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ?

 

Валидността на българската регистрация на търговска марка е 10 години от датата на подаване на заявката за търговска марка. Регистрацията може да бъде подновявана неопределено брой пъти за последователни периоди от по 10 години, ако се извършва своевременно подновяване на търговската марка, като периодично се заплащат таксите за подновяването й

 

 

Регистрираната БГ търговска марка е валидна само за територията на България. Въпреки това, тя може да бъде допълнително защитена чрез алтернативни начини за регистрация в Европа или в световен мащаб чрез заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз (ЕС), подадена в EUIPO и / или заявка за международна регистрация на търговска марка в СОИС, съответно.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Процедурата по разглеждане на заявки за марки пред БПВ не включва проверка за наличието на по-ранни конфликтни права (т.е. не се прави експертиза на „относителните основания за отказ“) и прехвърля изцяло тази възможност и отговорност на всички заявители и / или притежатели на по-ранни права върху търговски марки. Възможността за възражение срещу търговска марка се нарича ОПОЗИЦИЯ и се подава в 3 месечен период от публикуването на заявката за търговска марка. Следователно, за да се предотвратят регистрациите на конфликтни търговски марки подадени от конкуренти, притежателите или заявителите на БГ Търговски марки трябва постоянно набюдават търговските марки, които имат пряко отношение върху географските граници на България и да оспорват такива марки чрез подаване на опозиции срещу тях, в надлежно определения 3 месечен срок.

 

 

Защитата, предоставена от регистрираната българска търговска марка е същата, както ако е получена чрез регистрирана търговска марка на Европейския съюз (ЕС). Същото важи и ако българската търговска марка е регистрирана чрез международна търговска марка. Предимствата от подаването на директна заявка за българска марка в Българското патентно ведомство са, че процедурата, производството и разходите са значително по-улеснени и достъпни в сравнение с сравнение с европейския или международния ред чрез EUIPO и WIPO.

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА МАРКА:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Подаване на заявка за българска търговска марка

0 СЕДМИЦИ

Българската заявка за търговска марка се състои от: искане за регистрация на българска марка; данни за заявителя, изображение на знака, който ще бъде регистриран, списък на стоките и / или услугите, за които се иска закрила. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявката, възлизат на 570 ЛЕВА. За всеки клас над 3-тия се начислява допълнителна такса в размер на 30 ЛЕВА.

Проверка на формалните изисквания и правна допустимост на заявката

2-3 МЕСЕЦА

Изискванията за определяне на дата на подаване се оценяват по време на този етап. Допълнително се разглеждат някои формални и съществени аспекти на заявката за българска марка, включително формата и съдържанието на заявката за търговска марка, заплащането на таксата за подаване на ТМ; назначаването на български адвокат по търговските марки, списък на стоки и услуги и абсолютни основания за отказ, по-специално дали въпросният знак може да изпълнява функцията на търговска марка. По време на този етап експертите могат да се противопоставят на някои стоки / услуги или на самия знак и да поискат корекция и / или ограничаване на списъка на стоките / услугите. Тези недостатъци могат значително да удължат процедурата.

Публикуване на българската заявка за запазена марка и начало на тримесечен опозиционен период

2-3 МЕСЕЦА

Публикацията на заявката за българска търговска марка съдържа изображението на марката и заявения списък със стоки и / или услуги. В срок от три месеца след датата на публикуване на заявката, всяко лице може да подаде възражения срещу регистрацията на марката въз основа на абсолютните основания. В рамките на същите три месеца заявителите и притежателите на предходни по-ранни права върху търговска марка могат също да се противопоставят на въпросната регистрация, но на относителни основания. Това е така нареченият период за възражения (опозиционен период), който по закон е 3 месеца и не може да бъде ускорен при поискване. Трябва да се подчертае, че отговорността за подаване на опозиции срещу заявки за търговски марки, които са идентични или объркващо сходни с предишни заявки или регистрации на търговски марки, е изцяло прехвърлена лицата притежатели на тези предходни права. Българското патентно ведомство по никакъв начин не извършва експертиза на тези основания.

Край на периода за подаване на опозиции

5-7 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ

Периодът за подаване на опозиции (възражениея) изтича 3 месеца след публикуването на заявката за БГ търговска марка и ако не са подадени възражения срещу въпросната заявка за БГ марка, българската заявка за търговска марка се счита за допустима и готова за регистрация. Трябва да се подчертае, че посоченият по-горе срок за приключване на процедурата, е в случая на гладка и безпроблемна процедура за регистрация на ТМ, по-специално в случаите, когато не са подадени възражения или опозиции от трети страни срещу разглежданата търговска марка. В случай на възражения или подадени опозиции, срокът за регистрация зависи от всеки отделен случай и може дори да продължи около 1-2 години.

Решение за регистрация на БГ марка

6.5-7 МЕСЕЦА

След изтичане на тримесечния срок за възражения и опозиции и такива не са подадени съответно, българската заявка за търговска марка се счита за допустима и готова за регистрация. Експерт от Патентно ведомство взима решение за регистриране на българската търговска марка.

Регистрация и издаване на сертификат за регистрация на търговска марка

8-9 МЕСЕЦА

Непосредствено след като е взето решението за регистрация, българската търговска марка се регистрира, публикува като регистрирана и се вписва в регистъра на търговските марки на Българското патентно ведомство. На притежателят на марката се издава сертификат за регистрация на ТМ. Притежателят на ТМ придобива защита за своята търговска марка за период от 10 години, считано от датата на подаването й.

Задължение за използване на регистрираната българска търговска марка

< 10 ГОДИНИ

Получената защита върху българска търговска марка не е краят по защитата й. Неизползваните търговски марки представляват изкуствена пречка за регистрацията на нови търговски марки. Следователно е абсолютно необходимо да се предвиди задължение за използване на регистрираната марка. От друга страна, собствениците на търговски марки се нуждаят от гратисен период след регистрацията, преди да влезе в сила задължението за използване. Следователно българският Закон за търговските марки предвижда, че ако в срок от пет години след регистрацията на марката, притежателят й не е пристъпил към реалното й използване в търговията на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, по отношение на които е регистрирана, или ако такова използване е било преустановена за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, освен ако няма основателни причини за неизползването й. По презумпция, след изтичане на 5-годишния срок, определен от закона, защитата на ТМ на практика се свежда до стоките / услугите, върху които действително се е използвала марката, и стоките / услугите подобни на тях. Всички стоки и / или услуги, за които търговската марка е била регистрирана, но не е използвана във връзка с тях, вече не трябва да бъдат валидна основание за защита на изключителни права върху търговска марка и могат да бъдат оспорени от трети страни.

Следене на регистрираната българска търговска марка и защитата й

< 10 ГОДИНИ

Регистрирането на българските марки не е краят за притежателите им. Притежателите на БГ търговски марки трябва да действат като свои собствени „полицаи“ и да защитават изключителните си права, защото те не се прилагат автоматично към нарушителите. Използването в търговията и / или опитите за регистрация на объркващо сходни търговски марки от Вашите конкуренти трябва непрекъснато да бъдат наблюдавани и впоследствие защитавани, за да се избегнат финансови загуби и / или увреждане на Вашата репутация. Мониторингът на търговската марка и предприемането на адекватни и своевременни мерки за защита, спестяват времето и средствата, които сте инвестирали в изграждането на имиджа на търговска марка на конкретния пазар.

ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

ВСЕКИ 10 ГОДИНИ

Срокът на закрила българската регистрация на търговска марка е 10 години от датата на подаване на заявката за търговска марка. Регистрацията може да бъде подновявана за неопределено брой пъти за последователни периоди от 10 години, при условие че таксите за подновяване на търговската марка се заплащат периодично преди изтичането на срока на защита на BG марката. Разходите за подновяване на българските марки възлизат на 300 ЛЕВА до 3 класа, като се начисляват допълнителни такси от 50 ЛЕВА за всеки следващ клас над третия. Пропускането на крайния срок за подновяване на ТМ може да бъде отстранен в срок от 6 месеца след изтичане на регулярния срок и чрез заплащане на допълнителна такса. Пропускането и на този срок ще доведе до изтичане на срока на действие на българската търговска марка, поради което правната закрила ще бъде прекратена, след което всяко лице ще може да използва марката в България, без да нарушава действащи права.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.