Валидизация на Европейски патент в България

ВАЛИДИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ В БЪЛГАРИЯ

European Patent Validations in Bulgaria - KTpatent.com

Нашият отдаден екип от квалифицирани български и европейски патентни адвокати с техническа квалификация и опит, предоставя на своите клиенти надеждна,

висококачествена и достъпна услуга по валидизация и преводи на европейски патенти в България.

За да има действие издаден Европейски патент на територията на България, преди всичко – България трябва да е била посочена държава в европейската патентна заявка и второ – издаденият европейски патент трябва да бъде валидиран/валидизиран в България. След като издаден Европейски патент се валидизира в България, правата, които той предоставя на притежателя си, са същите права, каквито биха били предоставени от издаден български патент за изобретение.

 

КРАЕН СРОК ЗА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ В БЪЛГАРИЯ

 

Валидизацията на европейски патент в България трябва да бъде осъществена в 3 месечен срок от публикацията на решението за издаване на европейски патент в Европейския патентен бюлетин. Този срок не може да бъде удължен.  Като се има предвид, че България не е подписала така нареченото „Лондонско споразумение“, неизменна част от процеса на валидиране на ЕП в България е подаването на цялостен/пълен превод на описанието и патентните претенции на издадения европейския патент на български език в Българското Патентно Ведомство (БПВ), заедно със заплащането на такси за публикация.

 

Възможно е също така, годишните такси за подновяване на патента да трябва да бъдат платени още по-рано в някои специфични случаи, като например в рамките на 2 месеца от издадения Европейски патент, ако съответната годишна такса е дължима в рамките на същия двумесечен срок.

 

ПРЕВОД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАТЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Трябва да се подчертае, че съгласно българския патентен закон, в случаите, когато българският превод, за който споменахме по-горе, предоставя закрила, която е по-тясна от тази на издадения европейски патент, текстът на българския превод се счита за автентичния текст при разглеждане на спорове по нарушения. Следователно, от първостепенно значение, както и в интерес на всички компании е всички преводи на патенти да бъдат извършвани от технически компетентни преводачи, притежаващи технически опит и познания в конкретната техническа област, релевантна за издадения европейски патент.

 

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Представителство чрез български патентен адвокат, който  да валидизира издадения Европейски патент в България е задължително, ако притежателят на издадения ЕП няма постоянен адрес или търговски адрес в Република България.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ?

 

Ние съдействаме на нашите клиенти при валидиране на техните издадени европейски патенти в България във всяка област на техниката. Нашият експертен опит в областта на патентите се разкрива в детайли, показвайки техническата ни компетентност и индивидуален подход, произтичащи от нашето личностно отношение и отдаденост, в качеството ни на квалифицирани български патентни адвокати с технически и природонаучен опит, а не общопрактикуващи адвокати или юристи. Друга отличителна черта на нашата патентна компетентност е EQE квалификацията като Европейски патентен адвокат, която притежаваме.

 

Отговорността за извършването на технически прецизни патентни преводи е делегирана на нашия вътрешен отдел за патентни преводи.

 

Нашият вътрешен отдел, занимаващ се с патентни преводи, се състои само от преводачи, чийто първороден език е български, притежаващи значителен технически опит в областта на патентите, които са компетентни да извършват патентни преводи във всички технически области, напр. механика, електроника, телекомуникации, химия, фармация, биотехнологии, компютърни технологии и софтуер и др.

 

Нашият отдел за преводи е в състояние да изготви преводи на европейски патенти от английски, немски и френски на български език.

 

Нашата философия, че

 

“ Не само извършването на превода е важен сам по себе си, но и качеството и точността на преведеното съдържание от юридическа и техническа гледна точка. В крайна сметка издаденият патент не е нито научна, нито литературна статия, а технически документ с правна стойност“

 

също е поставена на първо място в приоритетите ни.

 

Тъй като никога не разчитаме на външни преводачески услуги и поради горепосочените причини, ползите за нашите клиенти са, че те получават достъпни и в същото време технически и правно издържани патентни преводачески услуги, както и защита на техните изобретения чрез издадени европейски патенти.

 

Неизменна част от валидирането на ЕП в България са и патентните годишни такси за подновяването му, за които също можем да се погрижим. Ако търсите защита чрез валидизация на европейски патенти в други страни, ние сме на Ваше разположение, за да Ви асистираме.

НАШИЯТ ПРОЦЕС НА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ В БЪЛГАРИЯ:

Инструкции от клиента

Веднага след като получим Вашите инструкции за валидиране на ЕП, ние го считаме за назначаването ни като патентни представители за валидиране на издадения ЕП в България пред Българското патентно ведомство. Напомняме, че всички инструкции за валидиране на ЕП в България трябва да бъдат получени най-късно до 3 месеца от публикацията на издадения ЕП. В противен случай издаденият ЕП няма да бъде валиден за територията на България.

Потвърждение на инструкциите за валидизация на ЕП

ВЕДНАГА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ КЛИЕНТА

След получаване на вашите инструкции за валидизация на ЕП в България, същите ще бъдат потвърдени незабавно. Освен това, ние също ще Ви изпратим подготвено пълномощно за въпросния ЕП за изпълнение от патентопритежателя, което на практика, представлява изпълнение на едно от изискванията, предвидени в националното патентно законодателство.

Превод на цялата спецификация на издадения ЕП на български език от технически експерт

В РАМКИТЕ НА 3 МЕСЕЦА ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ЕП

Техническото съдържание и областта на техниката на изобретението на издадения ЕП се преглеждат и преценяват много внимателно от нашите български и европейски патентни адвокати. Описанието на издадения ЕП впоследствие се разпределя и назначава за превод от квалифициран преводач от нашия вътрешен отдел за патентни преводи, който има опит и знания в съответната техническата област на издадения ЕП. След това, техническият експерт започва подготовката на патентния превод на български език.

Преглед от втори независим технически експерт

В РАМКИТЕ НА 3 МЕСЕЦА ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ЕП

Като част от нашата вътрешна процедура за преводи на патенти и с цел да се придържаме към предоставяне на възможно най-висококачествената услуга за превод на патенти, изисквана от нашите клиенти, преведената патентна спецификация от първия технически преводач се проверява независимо от втори технически преводач, който има съответния опит и знания в същата област на техниката. Този подход се оказа изключително ефективен, което в крайна сметка води до технически прецизни патентни преводи и преводи без грешки.

Преглед от квалифициран патентен адвокат с технически опит и квалификации

В РАМКИТЕ НА 3 МЕСЕЦА ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ЕП

Впоследствие, всеки преведен патент се проверява изключително детайлно от нашите български и европейски патентни адвокати, които притежават технически и природонаучни квалификации, знания и опит. Особено внимание се обръща на правния обхват на патента, по-специално на патентните претенции. По време на този процес, патентният адвокат остава в непрекъснато тясно сътрудничество и обсъждане на предмета на патента с преводача, който го е подготвил.

Подаване на заявката за валидизация на Европейски Патент в Българското Патентно Ведомство

В РАМКИТЕ НА 3 МЕСЕЦА ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ЕП

След спазване на националните изисквания, заявката за валидиране на европейски патент в България, заедно с подготвения пълен превод на европейската патентна спецификация, впоследствие се подава в Българското патентно ведомство (БПВ) в рамките на период от 3 месеца след решението за издаване на европейския патент, който срок не може да бъде удължен. Държавните такси за валидизация на ЕП също се заплащат в този срок.

Доклади за подаването на заявката за ЕП валидизация

ВЕДНАГА СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКА В БПВ

Нашите официални уведомления за извършеното подаване в БПВ се изпращат на клиента веднага след подаване на заявлението за валидиране на ЕП в България. Ние допълнително информираме клиентите за всякакви промени, препоръки или уведомления от Българското патентно ведомство.

Публикация и издаване на сертификат за валидизиран Европейски Патент в България

ДО НЯКОЛКО СЕДМИЦИ/МЕСЕЦИ СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА

Българското патентно ведомство извършва публикация на преведения и валидиран европейски патент (ЕП) в официалния си бюлетин и издава сертификат за валидиран Европейски Патент.

Препращане на сертификата за валидизиран ЕП към клиента

ВЕДНАГА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ

Сертификатът за валидизирания ЕП се изпраща на клиента без забавяне след получаването му от БПВ. Той може да бъде изпратен както по електронен път като сканирано копие, така и на хартиен носител. Това е последната стъпка от процеса на валидиране на европейски патент в България.

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

ВСЯКА ГОДИНА

За да се запази действието на валидизираният ЕП за територията на България, то в Българското патентно ведомство (БПВ) ежегодно следва да се плащат такси за подновяване на патента (поддръжка). Неспазването на срока за плащане на таксите за подновяване ще доведе до загуба на действие на европейския патент за територията на България. След което, всеки може да експлоатира(използва) предмета на патента с търговска цел, без да нарушава патентни права.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ВИ ОТ НАШАТА УСЛУГА ЗА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ЕП В БЪЛГАРИЯ?

  • Патентни преводи, изготвени само от технически експерти
  • Преглед на превода от квалифициран бъгларски патентен адвокат с технически опит и квалификации
  • Технически прецизни патентни преводи и преводи без грешки

  • Технически и правно издържана патента защита
  • Бърза, опростена, надеждна и достъпна процедура за валидиране на EP
  • Прозрачни и предвидими разходи

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.