Патенти

“It always seems impossible until it is done”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Патентът е мощен и удобен бизнес инструмент, чрез който компаниите могат да получат изключителни права върху нов продукт или процес, да придобият значителен пазарен дял и да получат допълнителни приходи чрез лицензиране.

КАКВО Е ПАТЕНТ?

Патентът е изключително право, предоставено от компетентните административни органи в дадена държава, за изобретение което е ново, притежава изобретателска стъпка и е способно или може да се използва в промишлеността (т.е. е промишлено приложимо). В общия случай, под изобретение следва да се разбира ново и изобретателско решение на даден технически проблем в която и да е област на техниката. Изобретенията могат също така да бъдат защитени и чрез регистрация на полезен модел, ако съответната държава от интерес предоставя такъв тип защита за изобретения.

 

Освен технологичните аспекти на изобретението, други видове защита по отношение на марката и / или естетическите характеристики на даден продукт могат да бъдат придобити чрез регистрация на търговска марка и / или регистрация на промишлен дизайн, съответно.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДАДЕНО ИЗБОРЕТЕНИЕ ЗА НОВО ИЛИ ПРИТЕЖАВАЩО НОВОСТ?

Изобретението е ново или притежава новост, ако не е част от предшестващото състояние на техниката. Най-общо казано, предшестващото състояние на техниката се отнася до всички приложими (релевантни) технически знания, достъпни за обществеността, където и да е по света преди датата на подаване на съответната патентна заявка. Състоянието на техниката включва, издадени патенти, патентни заявки, всякакъв вид непатентна литература, както и използване на изобретението. Над 80% от световните технически познания вече могат да бъдат намерени в патентни документи.

КОГА СЕ СЧИТА, ЧЕ ДАДЕНО ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРИТЕЖАВА „ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА“

Счита се, че изобретението притежава изобретателска стъпка (или че не е очевидно), когато, вземайки предвид предшестващото състояние на техниката, изобретението не би било очевидно за специалист в конкретната област на техниката. Изискването за „неочевидност“ или „изобретателска стъпка“, има за цел да гарантира, че патенти се издават само по отношение на наистина творчески и изобретателни решения, а не за разработки, които човек с обикновени умения в тази област би могъл лесно да извлече и осъществи от вече съществуващото в състоянието на техниката.

КАКВО СЕ ИМА ПРЕДВИД ПОД „МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В ПРОМИШЛЕНОСТТА / ПРОМИШЛЕНО ПРИЛОЖИМО“

За да бъде патентоспособно едно изобретение, то трябва да може да се използва за промишлени цели. Изобретението не може да бъде просто теоретично явление; то трябва да бъде полезно и да осигурява някаква практическа полза. Терминът „промишлен/о“ следва да се разбира в най-широкия смисъл на думата, като нещо различно от чисто интелектуална или естетическа дейност , и включва например селското стопанство.

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ ПАТЕНТЪТ?

Патентът предоставя на притежателя си (патентопритежателя) изключителни права, т.е. правoто да “изключва” (да не допуска) използването на изобретението от трети лица в търговската дейност за ограничен период от време, обикновено 20 години от датата на подаване на патентната заявка. Това право включва правото да се противопостави или спрат трети лица да произвеждат, използват, предлагат за продажба, продават или внасят продукт или процес, въз основа на патентованото изобретение, без разрешението на притежателя на патента. Важно е да се отбележи, че патентът не предоставя на неговия притежател „свободата да използва” или „правото да използва“ дадена технология, попадаща в обхвата на патента, а само предоставя правото да “изключва”, “да не допуска“,  „да спира“ , „да забрани“ на трети лица да използват предмета на изобретението.

 

Всъщност, би могло да се получи, така че патентите, притежавани от други лица да се припокриват, да обхващат или допълват Вашия собствен патент. В такъв, случай може да се наложи да получите лиценз за използване на изобретения на другите притежатели с цел комерсиализиране на Вашето патентовано изобретение и обратно. Използването и разработването на технологиите остават предмет на националните закони и разпоредби.

 

Правният обхват на защитата се определя от патентните претенции в издадения патент за изобретение.

КОЛКО ВРЕМЕ Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПАТЕНТА?

Настоящият международен стандарт предвижда срок на закрила от 20 години, считано от датата на подаване на заявката за патент, при условие че таксите за подновяване на патента или т.н. такси за поддържане на патента,  се изплащат навреме и не е било поискано обявяване на недействителност или отмяна през този период.

 

В някои страни защитата може да бъде удължена над 20 години или може да бъде издаден Сертификат За Допълнителна Закрила (SPC) при много специфични обстоятелства. Такъв е случаят например с патентите за фармацевтични продукти, поради забавената комерсиализация, произтичаща от времето, необходимо за получаване на одобрение за пускане на пазара от съответните държавни органи. Сертификатите За Допълнителна Закрила (SPC) имат ограничена продължителност и по принцип не могат да надвишават пет години.

КЪДЕ ПАТЕНТИТЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА / КЪДЕ ПАТЕНТЪТ ИМА ДЕЙСТВИЕ?

Патентите са териториални права, което означава, че изобретението е защитено само в страните или регионите, в които е получена защита чрез патент за изобретение. С други думи, ако не сте получили патент защита с действие в дадена страна, вашето изобретение няма да бъде защитено в тази страна, което ще позволи на всяко заинтересовано лице да произвежда, използва, внася или продава Вашето изобретение в тази страна.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЧРЕЗ ПАТЕНТ В ЧУЖБИНА ИЛИ В МНОГО ТЕРИТОРИИ?

Има три основни начина за защита на изобретенията в чужбина:

 

 • По национален ред – чрез подаване на национална патентна заявка в националното патентно ведомство на всяка държава, представляваща интерес, на определения език и заплащане на необходимите такси съгласно националното законодателство. Например, за територията на България, заявителите за патент трябва да подадат Българска Патентна Заявка в Българското Патентно Ведомство. Този път може да бъде много тромав и скъп, ако броят на страните е голям.

 

 • По регионален ред когато редица страни са членове на регионална патентна система, като например държавите-членки на Европейската патентна конвенция (ЕПК), можете да подадете искане за защита чрез патент с действие на територията на всички или на някои от тях, чрез подаване една единствена заявка за патент в съответното регионално ведомство, като например чрез подаване на Европейска патентна заявка в Европейското патентно ведомство (ЕПВ).

 

 • По международен ред той предоставя възможност за защита на изобретение, в която и да е държава(и) членка(и) на Договора за патентно коопериране (РСТ), подаване на едно международно искане за РСТ заявка. За да има право да подаде подобна международна заявка за патент (PCT заявка), заявителят трябва да бъде гражданин или пребиваващ в договаряща държава по РСТ или да има реално и ефективно индустриално или търговско присъствие в една от тези страни. PCT заявката може да бъде подадена или в национални, или в регионални патентни ведомства, наречени Получаващи Ведомства, или директно в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), като получаващо ведомство в Женева, Швейцария.

ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

БЪЛГАРСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Български Патент за изобретение се издава за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

Прочетете повече

ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Основната задача на Европейската патентна конвенция (ЕПК) е да предостави патентна защита за изобретения използвайки единна европейска процедура за издаване на патенти

Прочетете повече

МЕЖДУНАРОДНА (PCT) ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ

PCT заявката за патент позволява на заявителите да подадат една централизирана заявка -международна заявка за патент, в едно патентно ведомство

Прочетете повече

НАШИТЕ ПАТЕНТНИ УСЛУГИ

Основнен принцип в патентната система е, че в замяна на изключителното право, предоставено с патент, заявителят на патента или патентопритежателят е длъжен да разкрие изобретението си пред обществеността, като предостави…

 

Прочетете повече…

В качеството си на български патентен адвокат със стаж в различни технологични области, подпомагам своите клиенти в идентифицирането на патентоспособни изобретения от всички области на техниката, подаването и защитата им в Патентното ведомство…

 

Прочетете повече…

В качеството си на EQE квалифициран европейски патентен адвокат, магистър Константин Тахтаджиев предоставя висококвалифицирани консултации и представителство в патенти производства и дела пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ)….

 

Прочетете повече…

Издаден европейски патент не предоставя автоматично изключителни права на притежателя си във всички посочени държави в Европейската заявка за патент. Стъпките, които трябва да се извършат за получаване на валиден патент се наричат валидиране….

 

Прочетете повече…

Нашият отдаден екип от квалифицирани български и европейски патентни адвокати с техническа квалификация и опит, предоставя на своите клиенти надеждна, висококачествена и изгодна услуга по валидизация и преводи на европейски патенти в България…

 

Прочетете повече…

Подаването и проследяването на производството по РСТ заявка е доста сложен и тромав процес Въпреки това, подаването на международа PCT заявка за патент е много стратегически подход за повечето компании, тъй като тя има редица предимства

 

Прочетете повече…

Влизането е PCT регионална фаза пред ЕПВ, т.нар. EURO-PCT фаза, трябва да се осъществи в рамките на 31 месеца от датата на най-ранния приоритет на РСТ заявката. На практика, EURO-PCT фазата съчетава изискванията и правилата от Договора за патентно коопериране (РСТ)…

 

Прочетете повече…

Влизането е PCT национална фаза в България пред Българското Патентно Ведомство трябва да се осъществи в рамките на 31 месеца от датата на подаване на РСТ заявката. На този етап PCT заявката се превръща в независима заявка за български патент…

 

Прочетете повече…

Поддържането действието на издадените Ви патенти, чрез заплащане на съответните такси за подновяване на патенти е важна и отговорна задача за Вашия бизнес. Компании, притежаващи огромно портфолио от издадени патенти, изпитват затруднения при…

 

Прочетете повече…

Сертификати за допълнителна закрила на продукти и средства, защитени с патент в България, се издават при условията и по реда, предвидени в Регламент 1768/92/ЕЕС на Съвета и Регламент 1610/96/ЕС …

 

Прочетете повече…

В производствата по опозиции, обжалвания и отмяна правната компетентност, съчетана с техническата квалификацията в областта на патентите, са над всичко останало…

 

Прочетете повече…

В днешната бързоразвиваща се икономика,  патентната стратегия на иновативните и модерно мислещи предприятия трябва да бъде ключов фактор в тяхната бизнес стратегия, в комбинация с проучвания за FTO и…

 

Прочетете повече…

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПАТЕНТОВАТЕ ВАШИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ?

 • Силна пазарна позиция и конкурентно предимство
 • Мощен инструмент за предприемане на действия срещу имитатори и нарушители
 • По-лесен способ за прилагане при нарушения
 • Изключителни права (ексклузивитет) върху изобретения в продължение на 20 години
 • По-висока печалба или възвръщаемост на инвестициите
 • Допълнителен доход от лицензиране или прехвърляне, продажба на патента
 • Достъп до други технологии чрез кръстосани лицензии
 • Достъп до нови пазари
 • Намалени рискове от нарушения
 • Повишена способност за получаване на безвъзмездни средства и / или набиране на средства по инвестиционни програми
 • Положителен имидж за Вашето предприятие

European Patent Validation Procedure - KTpatent.com

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Български и EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат с технически, научен опит и експертна квалификация

Нашата практика в областта на патентите и полезните модели повече от 35 години и сме натрупали значителен опит с течение на времето

Нашите клиенти казват, че сме обективни, точни, постоянни, изпълнителни, изчерпателни и надеждни

Отдаваме голямо значение по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.