Регистрация на Европейска търговска марка

ЗАПАЗВАНЕ НА МАРКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)

Assistance with European Union EU Trademark Registration at EUIPO - KTpatent.com

Нашият отдаден екип от квалифицирани европейски представители по търговски марки със значителен опит в областта на марките, подпомага заявителите относно регистрацията и защитата на търговски марки на Европейския съюз (ЕС)

за компании и лица, които планират да разширят бизнеса си в целия Европейски съюз, като в същото време запазят популярността на марката си.

Нашите услуги за търговски марки се разпростират не само на местно ниво, но и в целия Европейски съюз. Ние сме квалифицирани европейски адвокати по търговски марки и следователно сме компетентни да извършваме подаването и представителството по заявки за регистрация на търговски марки на Европейския съюз (ЕС) пред Европейската служба за интелектуална собственост (EUIPO).

 

Въпреки че целият процес за получаване на запазена европейска търговска марка е сравнително кратък, отнема само 4-6 месеца (ако не е подадена опозиция), той не е рутинна административна процедура и може да съдържа много уловки. Нашият експертен опит в областта на марките е необходим, за да получите правно обвързваща защита на Вашата марка избягвайки всякакви пречки и възникването на допълнителни разходи.

 

Ние познаваме и до най-малката подробност процедурата за регистрация на европейска марка и притежаваме нужния опит за извършването на предварителни проучвания на търговски марки за конфликт с по-ранни регистрирани такива, които имат действие в страните от ЕС. Поради което, нашите клиенти пестят време и средства, тъй като ние гарантираме за квалифицираната и правно-издържана подготовка и подаване на заявките за търговска марка, които значително намаляват риска от отказ по абсолютни или относитени основания. Допълнително разработваме подходяща стратегия относно формата на търговската марка и как правно да я обвържем със съответните стоки или услуги, както и да представим знака, по начин предоставящ най-добрата защита на клиентите ни.

 

Подадена или вече регистрирана търговска марка на Европейския съюз (ЕС) може да служи като основна (базова) марка за предприятия, които възнамеряват да разширят своите териториални бизнес интереси и правен обхват извън ЕС. Такова териториално разширение ние извършваме чрез подаване на заявка за международна регистрация на търговска марка.

В допълнение към представителството по производство по заявката за  европейска марка в EUIPO, ние също така се грижим и за евентуални проблеми, които биха могли да възникнат при различни обстоятелства в процеса на регистрация на марката.Подобни възражения биха могли да бъдат повдигнати от експертите или подадени от трети лица опозиции срещу регистрацията на марка на ЕС. Възможно е подобни възражения да бъдат повдигнати и срещу Международна търговска марка, посочваща Европейския съюз.

 

В друг сценарий и поради единния си характер, заявката за запазена марка на Европейския съюз (ЕС) може да бъде отказана от EUIPO единствено за всички държави от ЕС и трябва да бъде преобразувана в отделни национални заявки за регистрация на търговски марки, за да се получи защита в страните, които представляват интерес когато няма конфликт с по-ранни права в тези страни. В такива случаи можем да преобразуваме заявката за марка ЕС в заявка за регистрация на българска търговска марка и да поемем производството по нея пред БПВ. Благодарение на нашето международно установено сътрудничество с признати европейски бюра по търговски марки и адвокати във всички европейски юрисдикции, ние сме в състояние да предоставим на нашите клиенти квалифицирана, достъпна, прозрачна и опростена услуга за защита на техните търговски марки на европейско национално ниво в случай на такъв отказ на основната заявка за търговска марка на ЕС.

 

Нашите услуги за търговски марки на ЕС включват също поддръжка (подновяване на търговска марка), наблюдение на търговски марки, производства по заличаване, неизползване, искове за нарушения и лицензиране на запазените търговски марки на ЕС. Допълнително провеждаме интензивно управление на търговските марки в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да избегнем превръщането на техните регистрирани търговски марки на ЕС в родови имена и / или „размиването“ им  чрез неправилна употреба в търговията.

 

Загрижеността ни към изискванията на нашите клиенти се разкрива в детайли, показвайки нашата компетентност и индивидуален подход в областта на търговските марки, произтичащи от нашето личностно отношение и отдаденост към професията.

НАШИЯТ ПРОЦЕС ПО ЗАПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА МАРКА:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условниe

Среща с клиента и запознаване с неговите бизнес цели

0 СЕДМИЦИ

Запознаваме се с Вашите териториални цели, бюджет, продукти или услуги, които предлагате и Вашите търговски марки / знаци / брандове и концепции на марки.

Първоначална оценка на знака

0 СЕДМИЦИ

Извършваме първоначална оценка на избраните за защита от Вас знаци, и предоставяме обективно правно становище относно неговата регистрабил-ност. В случай, че Вашата търговска марка не се счита за търговска марка и не изпълнява функцията на търговска марка, ние Ви предоставяме препоръ-ки как да преобразувате Вашия знак в „търговска марка“ ,

Предварително проучване на марката

2-10 РАБОТНИ ДНИ

За знаци, които изпълняват функцията на търговска марка, извършваме без-платно предварително проучване за евентуален конфликт с идентични или объркващо сходни по-ранни търговски марки.

Анализ на резултатите от предварителното проучване

5-10 РАБОТНИ ДНИ

Ние се стремим да предоставяме възможно най-обективно правно становище относно шансовете за успешна регистрация на Вашата търговска марка, основани на резултатите от проучването, които никога обаче не са 100% изчерпателни. Ние сме прозрачни и не скриваме проблематичните резултати. Напротив, ние сме обективни и с отрицателните резултати (ако има такива) и Ви предоставяме нашите съвети и препоръки за избягване на възможните правни конфликти. В противен случай, Вашата запазена марка може да се окаже грешна инвестиция и дори във вреда на Вашия бизнес в дългосрочен план.

Подготвяне и подаване на заявка за регистрация на търговска марка на ЕС

2-10 РАБОТНИ ДНИ ОТ СТЪПКА 1

След като получим „зелена светлина“ от проучването на търговската марка и нашия клиент, подготвяме щателно заявката за защита на Вашата търговс-ка марка и я съгласуваме с Вас за окончателно одобрение. След потвържде-ние от страна на клиента, ние я подаваме в EUIPO и следим производството по нея. Заплащаме и дължимите държавни такси на етапа на подаването на заявката, които възлизат на 850 EUR и покриват 1 клас стоки и / или услуги. За втория клас се начислява допълнителна такса в размер на 50 EUR и по 150 EUR за всеки следващ клас над 2-рия. Уведомяваме клиента за извър-шените от нас действия.

Публикуване на заявката за марка на ЕС и началото на тримесечния период за опозиции/възражения

1.5-2 месеца от датата на подаване

Публикуване на заявката за европейска търговска марка в официалния Бю-летин на EUIPO и изчакване на строго фиксиран срок от 3 месеца (т.нар. Опо-зиционен период), предоставящ възможност на третите лица да подават възражения и / или опозиции срещу Вашата търговска марка въз основа на абсолютни и / или относителни основания.

Край на периода за подаване на опозиции

5-7 месеца от датата на подаване

Периодът за подаване на опозиция или възражение срещу марката изтича 3 месеца след публикуването на заявката за EU търговска марка и ако не са подадени възражения срещу въпросната заявка, то тя се счита за допустима и готова за регистрация. Трябва да се подчертае, че посоченият по-горе срок за приключване на процедурата, е в случая на гладка и безпроблемна про-цедура за регистрация на ТМ, по-специално в случаите, когато не са подаде-ни възражения или опозиции от трети страни срещу разглежданата търговс-ка марка. В случай на възражения или подадени опозиции, срокът за регис-трация зависи от всеки отделен случай и може дори да продължи около 1-2 години.

Регистрация на Вашата търговска марка

6-8 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ

След изтичане на срока за възражение и при условие, че не са подадени възражения или опозиции срещу Вашата заявка за EU марка, Вашата запа-зена търговска марка на ЕС е вече факт и тя се публикува в официалния бю-летин на EUIPO. Електронно издаденото удостоверение за регистрация на европейската търговска марка се препраща на клиента заедно с нашето уве-домление и отчет относно успешната регистрация. Процедурата по регист-рация е приключена и Вашата запазена марка надлежно се записва в наша-та база данни за наблюдение на срока на нейната защита. Срокът на закрила на регистрираната марка на ЕС е 10 години от датата на подаване.

Следене на регистрираната европейска търговска марка и защитата й

< 10 ГОДИНИ

Правото върху търговската марка е уязвимо право. Това е така, защото тър-говските марки винаги са в опасност да се превърнат в родово понятие на изделие или отличителността им да бъде „размита“, ако не се използват правилно или ако друга подобна регистрация на ТМ уронва нейната отличи-телност и репутация. Ние следим за използването на регистрираните чрез нас европейски търговски марки на нашите клиенти и ги предпазваме от неправилното им използване. В случай забележим подобно неправилно из-ползване, незабавно предприемаме подходящите действия. Ако клиентът желае, ние можем също така да му предоставим нашата услуга по наблюде-ние на регистрите за търговски марки за объркващо сходни заявки на конку-рентите и подаване на съответни опозиции срещу тях своевременно.

Подновяване на запазената европейска търговска марка

НА ВСЕКИ 10 ГОДИНИ

Изпращаме своевременни напомняния за подновяването на регистрацията на марката - в разумен срок преди 10-годишния период на защита на Ваша-та регистрирана търговска марка. Регистрацията може да бъде подновявана за неопределено време за последователни периоди от 10 години. Държав-ните такси за подновяване на европейска запазена марка възлизат на 850 EUR и покриват 1 клас стоки или услуги. За втория клас се начислява допъл-нителна такса в размер на 50 EUR и по 150 EUR за всеки следващ клас над 2-рия.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.