Международна търговска марка

МЕЖДУНАРОДНА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Registration of International IR Trademark procedure and costs - KTpatent.com

Международната регистрация на търговски марки позволява на потребителите да получат световна защита на техните знаци и брандове

чрез подаване на една единствена заявка за регистрация на международна ТМ в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Процедурата за регистрация на международни търговски марки е известна още като Мадридската система, която може да предостави на своите потребители защита на техните търговски марки във всички страни, които участват в тази система. Държавите-членки на Мадридската система образуват „Мадридски съюз”. В момента Мадридският съюз има 104 члена, обхващащи 120 страни. Тези страни представляват над 80% от световната търговия.

 

Предимства на международната регистрация на марка

 

Международната защита на търговска марка има няколко предимства за притежателя на марката. Заявката за международна регистрация на търговска марка се подава на един език – английски, френски или испански; плащане на един набор от такси в една валута CHF; придобиване само на една регистрация; допълнителни страни могат да бъдат добавени впоследствие; последващи промени от всякакъв вид могат да бъдат управлявани чрез една единствена процедура в много лесни стъпки; подновяването на търговската марка е по-евтино и по-лесно за администриране.

 

По този начин международната марка създава благоприятни условия за бърза и по-евтина защита на марките в чужбина, в сравнение с тромавия и дълготраен процес на национални регистрации. Международната процедура за марки елиминира задължението за подаване на индивидуални заявки за търговски марки във всяка държава представляваща интерес, при което не е необходимо да се спазват различните изисквания на националното законодателство, като същевременно се намаляват разходите за регистриране на марки, премахване на изискванията за преводи, предписани от всяка страна, избягват се адвокатските разходи в отделните страни, не е необходимо да се наблюдават и спазват различните срокове в отделни страни и свързаните с тях плащания на множеството държавни такси в различни валути.

Какъв е ефектът от регистрацията на международна марка?

 

От датата на регистрацията на международната марка, защитата на марката във всяка от посочените държави е същата, както ако марката е била предмет на заявка за регистрация, подадена директно към националното ведомство за запазване на марки в тази договаряща страна. Следователно регистрацията на международна марка е еквивалентна на множество от регистрации на национални търговски марки.

 

Международната регистрация е валидна за 10 години. Тя може да бъде подновяване за допълнителни периоди от по 10 години при заплащане на предписаните такси за подновяване на международната търговска марка.

 

Кой може да подаде заявка за международна регистрация на марка?

 

Мадридската система е „затворена“ система за подаване и регистриране на търговски марки, което на практика означава, че само заявители, които са жители, граждани или имат място на стопанска дейност в поне една от всички държави членки на Мадридския съюз, могат да подадат международна заявка за търговска марка. Международната заявка за ТМ може да има няколко заявителя, но поне един от тях трябва да е жител на държава членка на Мадридския съюз.

 

Важни изисквания

 

Важно е да се отбележи, че преди подаването на заявката за международна регистрация на ТМ, същата търговска марка трябва вече да е била заявена или регистрирана в страната на произход, напр. чрез национална или регионална търговска марки. Например, българските заявители за IR регистрация трябва първоначално да са регистрирали българска търговска марка или търговска марка на Европейския съюз (ЕС) или да са подали заявки за регистрация на българска търговска марка или за регистрация Европейска търговска марка. Без тези заявки или регистрации в националните или регионалните ведомства за търговски марки, заявителят не може да продължи с международната процедура и да подаде заявка за международна марка.

 

Друг важен момент е, че заявката за  международна ТМ трябва да бъде подадена чрез националното или регионалното ведомство за марки в страната на произход на по-ранната търговска марка. В горния пример, заявката международна TM трябва да бъде подадена съответно в Българското патентно ведомство (БПВ) или в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА МАРКА:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Основна (базова, първоначална) заявка или регистрация на търговска марка

На първо място, заявителите трябва да са подали заявка или вече да са регистрирали национална или регионална търговска марка в своите национални ведомства за интелектуална собственост,. Когато националното ведомство на заявителя е Българското патентно ведомство или EUIPO, то заявителят трябва да е подал заявка или вече да има действаща регистрация за българска търговска марка или търговска марка на Европейския съюз съответно. Тази първа регистрация или заявка е известна като основна (базова) марка.

Подаване на заявка за международна регистрация на търговска марка

След това заявителите трябва да подадат своята международна заявка чрез същото това национално ведомство по интелектуална собственост, което ще удостовери и изпрати заявката до СОИС (WIPO). В горния пример, заявката за IR марка трябва да бъде подадена съответно в Българското патентно ведомство или в EUIPO. Тя трябва да съдържа копие на марката (което трябва да бъде идентично с това в основната регистрация или основната заявка) и списък на стоките и услугите, за които се иска защита, класифицирани в съответствие с Международната класификация на стоки и услуги (т.н. Ницска класификация). Основните държавни такси, дължими на етапа на подаване на заявката, възлизат на 653 швейцарски франка (CHF) или 903 швейцарски франка (CHF) за марки в цвят. Допълнителни такси се заплащат и в зависимост от броя на териториите, където искате да защитите Вашата марка, и брой класове стоки и услуги, които ще бъдат включени във Вашата регистрация. Някои национални служби по ИС начисляват такса за препращане, като например EUIPO, която в момента е 300 евро.

Формална експертиза от СОИС

3 МЕСЕЦА

Международното бюро проверява дали международната ТМ заявка отговаря на изискванията на Мадридската система, включително изискванията, свързани с посочването на стоки и услуги и тяхната класификация, както и дали за заплатени необходимите такси. Заявителят се уведомява за всякакви нередности, които трябва да бъдат отстранени в срок от три месеца, в противен случай заявката ще се счита за оттеглена.

Регистрация на международната марка и публикацията й

Веднъж одобрена, че международната заявка за ТМ отговаря на приложимите изисквания, марката се вписва в Международния регистър на търговските марки и се публикува в бюлетина на Международната организация за интелектуална собственост (WIPO). След това Международното бюро Ви изпраща сертификат за международна регистрация и уведомява ведомствата за интелектуална собственост във всички територии, където искате да бъде защитена Вашата марка. Международната дата на регистрация носи датата на деня, в който националното патентно ведомство е получило заявката за международна регистрация на ТМ от СТЪПКА 2. Въпреки това, съдбата и обхвата на международната търговска марка все още не са известни, тъй като марката подлежи на разглеждане по същество и финално решение относно регистрабилността й от ведомствата за интелектуална собственост на териториите, в които се търси закрила.

Експертиза по същество от националните или регионални служби по интелектуална собственост

12 или 18 месеца

СОИС не извършва проверка за наличие на конфликти на заявената марка с по-ранни права на търговски марки. Поради тази причина, всяко национално ведомство в териториите, където искате да защитите марката си, ще оцени марката и ще вземе решение в рамките на приложимия срок (12 или 18 месеца) в съответствие с тяхното национално законодателство дали марката може да бъде регистрирана съгласно националните разпоредби. Международната ТМ регистрация може след това да бъде напълно или частично отказана за определена страна, но това не засяга останалите страни в регистрацията. Ако не са повдигнати възражения или са преодоляни, тогава търговска марка се счита за одобрена в страните посочени в регистрацията. Следва да се отбележи, че на този етап могат да възникнат значителни разходи поради факта, че всяко национално или регионално възражение следва да се разглежда от съответното национално или регионално ведомство по интелектуална собственост. Следователно, местни адвокати по търговски марки трябва да бъдат назначени в множество юрисдикции и да се заплатят голям брой държавни такси за обжалване и преводи.

Подновяване на регистрацията на международната търговската марка

НА ВСЕКИ 10 ГОДИНИ

Международната регистрация на Вашата марка е има действие 10 години. Тя може да бъде подновявана директно в СОИС за следващи периоди от по 10 години при заплащане на предписаните такси, с действие във всички страни, посочени в регистрацията.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.