Патентни опозиции и спорове

ПАТЕНТНИ ОПОЗИЦИИ И СПОРОВЕ

Patent oppositions and appeals - KTpatent.com

В производствата по опозиции, спорове и отмяна

правната компетентност, съчетана с техническата квалификацията в областта на патентите, са над всичко останало.

Няма смисъл да се създава и изгражда голямо и стабилно патентно портфолио, ако патентопритежателите не могат да прилагат ефективно патентните си права в свят, в който постоянно развиващите се технологии улесняват нарушаването на защитените патентни права.

 

Патентопритежателят е изцяло отговорен действа като свой собствен „полицай“ и да следи търговските пазари, в които той продава продуктите си или в които могат да се използват неговите защитени процеси. Той трябва да е в постоянно течение относно дейностите на своите конкуренти. Следователно, притежателите на патенти трябва да могат да предприемат действия срещу нарушителите, за да предотвратят по-нататъшни нарушения и да възстановят загубите, причинени от действително нарушение, пред съответните юрисдикции като съдилища например. Без подходящ подход и действия, издаденият патент няма стойност.

 

Решения, взети по време или след приключване на процедурата, свързана със заявка за патент за изобретение или решения, взети след издаването на патент за изобретение, също могат да бъдат оспорвани чрез обжалване пред съответния административен орган за индустриална собственост.

Процедурите по възражения (опозиции) пред ведомствата издаващи патенти, позволяват да се атакуват предоставените патентни права в сравнително бърза и евтина процедура в сравнение със скъпите и продължителни съдебни спорове. Дори и най-взискателната система за експертиза на патенти не може да гарантира, че правата, които предоставя патента след издаването му, са валидни, т.е. винаги съществува възможността спецификацията в патента да е некоректно разбрана и или пък да не е забелязано по-ранно право на трети лица, което оборва новостта и/или изобретателската стъпка на издадения патент. Поради което притежателите на по-ранни права трябва имат възможност по някакъв начин да възразят срещу този издаден патент. Важно е не само да се знае дали конкурентите се стремят да защитят разработки, които попадат в обхвата на нечии патенти, но също така е важно да бъдете предупредени, дали те се стремят да защитят известни технологии или технологии, патентовани от други лица.

 

Достъпните и адекватни мерки за защита на патентните права са от решаващо значение за всички патенти притежаващи стойност. В качеството си на български и EQE квалифициран европейски патентен адвокат, предоставям на клиентите си висококвалифицирани патентни консултации, патентни услуги и представителство в процедури и производства по  опозиции, спорове, заличаване, отмяна и нарушения на патенти пред Българското Патентно Ведомство (БПВ), Европейското Патентно Ведомство (ЕПВ) и българските съдилища.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.