Полезен модел

"There's a way to do it better-find it."

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпно решение за придобиване на силна пазарна позиция и конкурентно предимство, дори за по-малко сложни и иновативни изобретения или за изобретения, които имат кратък имат по-кратък икономически живот и реализация

КАКВО Е ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ?

Полезен модел е изключителното право, предоставено от патентното ведомства на дадена държава за изобретение, което е ново, включва изобретателска стъпка и способно да се използва в промишлеността.

 

Защитата на изобретения чрез полезни модели насърчава изобретателността, иновациите и стимулирането на творчеството, които може да не отговарят на всички изисквания за патентоспособни изобретения, от една страна, но пък той им осигурява вид защита със занижени изисквания за патентоспособност и сравнително кратка продължителност в сравнение с класическите патенти, от друга страна. Следователно, защитата чрез полезен модел обикновено се търси за технически не чак толкова сложни и иновативни изобретения или за изобретения, които имат кратък имат по-кратък икономически живот и реализация. Въпреки това, защитата на полезния модел може да обхваща изобретения от всяка техническа област, т.е. машини, устройства и системи, технически устройства, вещества, състави и др.

 

Поради горепосочените характеристики, по-голямата част от патентните адвокати, патентни специалисти и изобретатели обикновено наричат полезните модели „малък патент, краткотраен патент ”или „ дребен патент ”.  Ниската цена за регистрация на полезен модел и бързата процедура по регистрацията му са най-големите му предимства, които напоследък се използват по-интензивно от изобретателите, заявителите и стартиращите компании.

 

Освен технологичните аспекти на изобретението, други видове защита по отношение на марката и / или естетическите характеристики на даден продукт могат да бъдат придобити чрез регистрация на търговска марка и / или регистрация на промишлен дизайн, съответно.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ?

Изискванията за регистрация на полезен модел се определят от централните ведомства по индустриална собственост на всяка страна, които предоставят защита на изобретения чрез полезни модели. Най-общо казано, изискването за новост и изобретателска стъпка също са приложими и при полезните модели, но изискванията за изобретателска стъпка са значително занижени в сравнение с тези за класическите (стандартните) патенти в повечето юрисдикции. В много патентни ведомства, тези критерии дори не подлагат на проверка или експертиза поради липсата на експертиза по същество.

 

Някои страни освобождават методите (процесите), химическите съединения или тяхното използване и биотехнологичните изобретения от регистрацията чрез полезния модел.

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ РЕГИСТРИРАН ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ?

Регистрираният полезен модел предоставя на притежателя си (патентопритежателя) изключителни права, т.е. правoто да “изключва” (да не допуска) използването на изобретението от трети лица в търговската дейност за ограничен период от време, обикновено 7-10 години от датата на подаване на заявката за полезен модел. Това право включва правото да се противопостави или спре трети лица да произвеждат, използват, предлагат за продажба, продават или внасят продукт или процес, въз основа на защитеното изобретение, без разрешението на притежателя на полезния модел. Важно е да се отбележи, че полезният модел не предоставя на неговия притежател „свободата да използва” или „правото да използва“ дадена технология, попадаща в обхвата на полезния модел, а само предоставя правото да “изключва”, “да не допуска“,  „да спира“, „да забрани“ на трети лица да използват предмета на изобретението.

 

Всъщност, би могло да се получи, така че полезните модели или патентите, притежавани от други лица да се припокриват, да обхващат или допълват Вашия собствен полезен модел. В такъв, случай може да се наложи да получите лиценз за използване на изобретенията на другите притежатели с цел комерсиализиране на Вашето защитено изобретение чрез полезен модел и обратно. Използването и разработването на технологиите остават предмет на националните закони и разпоредби.

 

Правният обхват на защитата се определя от патентните претенции в регистрирания полезен модел.

КОЛКО ВРЕМЕ Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛЕЗНИЯ МОДЕЛ ?

Срокът на закрила на полезните модели е ограничен във времето и варира в различните държави. Обикновено, продължителността му от 7 до 10 години от датата на подаване на заявката за регистрация на полезен модел, при условие че годишните такси за подновяване на полезния модел или таксите за поддръжка се заплаща навреме и не е поискано обявяване на недействителност или отмяна през този период. Веднага след изтичане на покровителствения срок на полезния модел, защитата, която той предоставя се прекратява и всеки може да използва въпросното изобретението в търговията без да нарушава изключителните права на полезния модел.

КЪДЕ ПОЛЕЗНИЯТ МОДЕЛ ИМА ДЕЙСТВИЕ?

Правата произтичащи от регистрацията на изобретение чрез полезен модел са териториални права, което означава, че изобретението е защитено само в страните или регионите, в които е получена защита чрез полезен модел за изобретение. С други думи, ако не сте получили регистриран полезен модел с действие в дадена страна, вашето изобретение няма да бъде защитено в тази страна, което ще позволи на всяко заинтересовано лице да произвежда, използва, внася или продава Вашето изобретение в тази страна.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ И КЛАСИЧЕСКИ ПАТЕНТ?

Въпреки, че критериите за патентоспособност на полезен модел са същите както при патент за изобретение, то съществуват съществени разлики в процедурата по регистрацията на полезен модел както и в срока му на действие.

 

Защитата на изобретения чрез полезен модел се различава от тази на традиционните патенти за изобретения главно в три аспекта:

 

Първо, необходимият технологичен прогрес и изобретателско творчество (изискването за „изобретателската стъпка“) са по-малки от тези, които се изискват при традиционните патенти за изобретения.

 

Второ, максималният срок на закрила чрез полезен модел обикновено е много по-кратък в сравнение с класическите патенти и варира в различните страни предоставящи такава защита(обикновено между 7-10 години от датата на подаване на полезния модел).

 

Трето, таксите за регистрация и поддържане са много по-ниски, в комбинация с бързата процедура по регистрация, тъй като експертиза по същество на критериите за патентоспособност, новост, изобретателска стъпка, не се разглежда и преценява в повечето юрисдикции. Обикновено отнема няколко месеца, за да се получи регистрацията на полезния модел и съответно сертификата на регистриран полезен модел.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН?

Съществува само един начин за защита на изобретенията чрез полезни модели, а именно по национален ред. Няма нито международен, нито европейски начин за защита на полезен модел чрез единна процедура. Следователно, закрила чрез полезен модел може да бъде придобита само чрез подаване на толкова, колкото е необходимо, заявки за регистрации на национални полезни модели във всяка държава, представляваща интерес и която предоставя подобен вид защита за изобретения. За повече информация вижте регистрация на полезен модел в България или регистрацията на полезен модел в чужбина.

 

Въпреки това, защитата чрез полезен модел може да бъде придобита и от вече подадена PCT заявка и / или заявка за български патент за изобретение и европейски патент при определени условия.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация му в Българско Патентното ведомство. Полезният модел защитава техническите аспекти на дадено изобретение ако те са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Прочетете повече

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В ЧУЖБИНА

С нашия многогодишен експертен опит в областта на патентите и полезните модели, помагаме на клиентите си да придобият най-подходящата и стабилна правна защита за своите изобретения чрез регистрация на полезен модел в чужбина.

Прочетете повече

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ?

 • Силна пазарна позиция и конкурентно предимство дори за не толкова сложни и иновативни изобретения или за изобретения, които имат по-кратък икономически живот и реализация
 • Бърза и достъпна защита за Вашите изобретения
 • Мощен инструмент за предприемане на действия срещу имитатори и нарушители
 • По-лесен способ за прилагане при нарушения
 • Изключителни права (ексклузивитет) върху изобретения в продължение на 10 години
 • Допълнителен доход от лицензиране или прехвърляне, продажба на патента
 • Достъп до други технологии чрез кръстосани лицензии
 • Достъп до нови пазари
 • Намалени рискове от нарушения
 • Повишена способност за получаване на безвъзмездни средства и / или набиране на средства по инвестиционни програми.
 • Положителен имидж за Вашето предприятие

International Industrial Design Registration Procedure - KTpatent.com

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Български и EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат с технически, научен опит и експертна квалификация

Нашата практика в областта на патентите и полезните модели повече от 35 години и сме натрупали значителен опит с течение на времето

Нашите клиенти казват, че сме обективни, точни, постоянни, изпълнителни, изчерпателни и надеждни

Отдаваме голямо значение по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.