Български промишлен дизайн

ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В БЪЛГАРИЯ

Industrial design registration in Bulgaria procedure and costs - KTpatent.com

Изключителното право върху промишлен дизайн се придобива чрез регистрация му в Българско Патентното Ведомство

Български промишлен дизайн се регистрира ако той е нов и оригинален. Обхватът на правната закрила се определя от изображенията на регистрирания промишлен дизайн.

„Какво е български промишлен дизайн?“, така както е предвидено в българския закон за промишлените дизайни в момента, е, че дизайнът  видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Освен определението за продукт, отново както е предписано от закона, е че продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени  за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

 

Критериите за регистриране на български дизайн са новост и оригиналност.

 

Новостта на българския промишлен дизайн се разглежда на глобално ниво. Следователно, BG дизайн се счита за нов, ако преди датата на подаване на заявлението за регистрация на български дизайн, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който да е станал достъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин, където и да е по света. Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в незначителни елементи и степен.

 

Другият критерий за регистрация, а именно оригиналност, се счита за наличен, ако цялостното впечатление, което създава българският дизайн в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, създадено от дизайн, станал публично достъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация на BG дизайн или когато се претендира приоритет, преди датата на приоритета.

 

Промишленият дизайн винаги се регистрира по отношение на продуктите, в които е включен или към който е приложен дизайнът.

 

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ РЕГИСТРИРАНИЯ БЪЛГАРСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН?

 

Правото на българска регистрация на промишлен дизайн принадлежи на лицето или юридическото лице, което първо е подало заявката за регистрация на български дизайн в БПВ.

 

Правото, придобито от притежателя на регистрирания БГ дизайн, е изключително право, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила. На практика, използването в търговската дейност, което може да бъде предотвратено, включва: производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели.

 

Правният обхват на защитата се определя от изображението, съответно от изображенията на регистрирания дизайн и обхваща всеки дизайн, който не създава в информирания потребител различно цялостно впечатление.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН?

 

Заявка за български дизайн може да бъде подадена от автора му или неговия правоприемник, които могат да бъдат български физически и/или юридически лица и чуждестранни граждани и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които страна е Република България, като например държави членки на Парижката Конвенция (ПК) или Световната Търговска Организация (WTO). Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са задължени да извършват действия пред Българското Патентното Ведомство (БПВ) чрез представител по индустриална собственост с правоспособност в областта на промишлените дизайни, т.н. „патентен адвокат“. Въпреки, че българските заявители не са задължени да бъдат представлявани в процедурите по издаване на патент пред БПВ, силно препоръчително е и за тях да ползват услугите на опитен и квалифициран български адвокат по промишлени дизайни, който да може да изготви правния обхват, извърши подаването и проследи процедурата по заявката за  български промишлен дизайн по най-професионалния, правно-издържан и ефективен начин.

 

СРОК НА ЗАКРИЛА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ?

 

Валидността на българската регистрация на промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката за BG дизайн. Регистрацията може да бъде подновявана за 3 последователни периода от 5 години, максимум 25 години от датата на подаване, при условие че таксите за подновяване на дизайн са надлежно платени в предвидените срокове.

 

Регистрираният БГ дизайн е валиден само за територията на България. Въпреки това, той може да бъде допълнително защитен чрез алтернативни начини за регистрация в Европа или в световен мащаб чрез заявка за регистрация на дизайн на Общността (RCD), подадена в EUIPO и / или заявка за международна регистрация на промишлен дизайн в СОИС, съответно.

 

Как се подава заявка за регистрация на БГ дизайн?

 

Заявки за регистрация на български промишлен дизайн се подават в Българското патентно ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Множество дизайни могат да бъдат защитени с една заявка при определени изисквания. Процедурата е сравнително бърза и достъпна, както е посочено по-долу, но също така може да съдържа много уловки.

 

Защитата, предоставена от регистрирания български дизайн е същата, както ако е получена чрез регистриран дизайн на Общността (RCD), т.н. Европейски промишлен дизайн. Същото важи и ако българския дизайн е регистриран чрез международен промишлен дизайн. Предимствата от подаването на директна заявка дизайн в Българското патентно ведомство са, че процедурата, производството и разходите са значително по-улеснени и достъпни в сравнение с сравнение с европейския или международния ред чрез EUIPO и WIPO и заявителите могат да използват български език.

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В БЪЛГАРИЯ:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Подаване на заявка за български промишлен дизайн

0 СЕДМИЦИ

Българската заявка за дизайн се състои от: искане за регистрация на български промишлен дизайн; името и адреса на заявителя на дизайна; представяне на дизайна, който може да бъде представен под формата на изображения или фотографии, но максимум 7 различни изгледи; посочване на вида на продукта, към който ще се прилага дизайнът. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявката, възлизат на 110 ЛЕВА и покриват само 1 дизайн. Допълнителна такса в размер на 35 ЛЕВА се събира и за всеки дизайн над 1-вия, в случай на подаване на множествена заявка за дизайн, когато продуктите са едни и същи или принадлежат на един и същи клас. Заявителите за регистрация на дизайни също имат възможност за отлагане на публикацията на регистрацията до 30 месеца от датата на подаване, датата на приоритета, с цел да запазят дизайна си в тайна от конкурентите. Ако е направено такова искане за отлагане на публикацията, трябва да се заплатят допълнителни такси от 50 ЛЕВА за заявки, съдържащи само един дизайн, а за всеки следващ дизайн в множествена заявка се начислява допълнителна такса от 25 ЛЕВА от БПВ.

Проверка на формалните изисквания и правна допустимост на заявката

1-2 МЕСЕЦА

Изискванията за определяне на дата на подаване се оценяват по време на този етап. Допълнително се разглеждат някои формални и съществени аспекти на заявката за български дизайн, включително формата и съдържанието на заявката дизайн, заплащането на таксата за подаване на дизайн; назначаването на български адвокат по промишлен дизайн; проверка дали заявеният дизайн се счита за дизайн съгласно закона и не е изключен от защита; изображенията на дизайна също са внимателно проучени. По време на този етап експертите могат да се противопоставят на някои недостатъци като качеството на изображенията. Тези недостатъци могат леко да удължат процедурата. Въпреки това, проучване от експертите за по-ранни налични дизайни не се извършва, за да се определи дали съществените критерии за новост или оригиналност са изпълнени от дизайна. Най-общо казано, тежестта за преценката на новостта и оригиналността е прехвърлена към онези заинтересовани лица на пазара, които биха желали да използват или които могат да използват дизайна или по същество много сходен дизайн. Всяко лице, което има интерес да използва такъв дизайн, ще има възможност да подаде искане за отмяна на регистрацията, за която се твърди, че е невалидна.

Регистрация и издаване на сертификат за регистриран промишлен дизайн

1-3 МЕСЕЦА

Ако в предишната стъпка не бъдат открити или повдигнати възражения за недостатъци, заявката за БГ дизайн се счита за допустима. Решението за регистрация се взима при условие, че се заплатят дължимите такси за регистрация, публикуване и издаване на удостоверение за регистрация на дизайн, които такси са 260 ЛЕВА за 1 изображение и допълнителна такса от 30 ЛЕВА се заплаща за всяко допълнително изображение. Непосредствено след като е взето решението за регистрация, българският дизайн се регистрира, публикува като регистриран и се вписва в регистъра на промишлените дизайни на Българското патентно ведомство. На притежателят на дизайни се издава сертификат за регистрация на дизайн. Притежателят на дизайна придобива защита за период от 10 години, считано от датата на подаването на заявката.

Искане за публикация, ако е отложена

27 МЕСЕЦА

Заявителят за дизайн може да поиска, при подаване на заявката, публикуването на дизайна, ако се регистрира, да бъде отложено за период от 30 месеца от датата на подаване на заявлението или от датата на приоритета, за да се запази тайна от конкурентите. При условие, че такова искане е подадено заедно с БГ заявката за дизайн, искане за публикуване на заявката за регистрация на дизайн следва да се подаде преди 27-ия месец от датата на подаване на заявката, като се заплащат такси за публикация.

Следене на регистрирания български дизайн и защитата му

< 10 ГОДИНИ

Регистрацията на българските дизайни не е краят за притежателите им. Притежателите на БГ дизайни трябва да действат като свои собствени „полицаи“ и да защитават изключителните си права, защото те не се прилагат автоматично към нарушителите. Използването в търговията и / или опитите за регистрация на объркващо сходни промишлени дизайни от Вашите конкуренти трябва непрекъснато да бъдат наблюдавани и впоследствие защитавани, за да се избегнат финансови загуби и / или увреждане на Вашата репутация. С други думи, Вие сте отговорни за наблюдението на използването на Вашия дизайн на пазара, за идентифициране на имитатори или фалшификатори и предприемане на своевременни действия срещу тях. Мониторингът на дизайна и предприемането на адекватни и своевременни мерки за защита, спестяват времето и средствата, които сте инвестирали в изграждането на имиджа на продукта Ви на конкретния пазар.

Подновяване на регистрацията на БГ дизайн

10 години от датата на подаване

Временната валидност, получена от българската регистрация за дизайн, е 10 години от датата на подаване на заявката за дизайн в България. Регистрацията може да бъде подновена за 3 последователни периода от 5 години, максимум 25 години от датата на подаване, при условие че таксите за подновяване на дизайна са надлежно платени преди изтичането на всеки следващ 5-годишен период. Разходите за подновяването на регистрацията на дизайн в България възлизат на 270 лева за първо подновяване; 360 лева за второ подновяване и 500 лева за трето подновяване. Пропускането на крайния срок за подновяване на дизайна може да бъде отстранен в рамките на 6 месеца след изтичане на срока и заплащане на допълнителна такса. Пропускането и на този срок ще доведе до изтичане на срока на действие на българската регистрация за дизайн, поради което правната закрила ще бъде прекратена, след което всяко лице ще може да използва дизайна в България, без да нарушава действащи права.

Изтичане на срока на закрила на регистрирания БГ дизайн

25 ГОДИНИ

След изтичане на срока на закрила на дизайна, предметът на дизайна е достъпен и свободен за търговска експлоатация (използване) от всеки.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.