Европейска търговска марка

ЗАПАЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Registration of European Union EU Trademark procedure and costs - KTpatent.com

Защита на търговска марка може да бъде придобита за територията на всички държави от Европейския съюз

чрез подаване на заявка регистрация на марка на Европейския съюз (EUTM регистрация) в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Нейното ценно предимство е, че териториалното й действие се разпростира върху цялата територия на Европейския съюз (всички 28 държави-членки на ЕС), при спазване на единни изисквания за регистрация на търговска марка, ползване на една единствена, бърза и достъпна процедура за защита на марки и един административен орган  – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), която се намира в Аликанте, Испания. Централизираната и следователно икономична и спестяваща време европейска процедура за регистрация на марки на Европейския съюз пред EUIPO може да бъде проведена на официалните езици на всички държави-членки на ЕС в комбинация с един от задължителните- английски, френски, немски, испански или италиански.

 

Регистрираната търговска марка на ЕС има единен характер, което означава, че заявителите на търговски марки в ЕС могат да получат защита само за всички държави-членки на Европейския съюз и не могат да избират произволно определени държави, представляващи интерес. Следователно, във всяка държава-членка на ЕС регистрацията на марката на ЕС предоставя на нейния притежател същите права, които биха били предоставени от национална регистрация на търговска марка в тази страна, напр. от регистрирана българска търговска марка.

По същия начин, поради единния си характер, търговска марка на ЕС може да бъде отказана само за всички страни от ЕС. Въпреки това, отказаната марка на ЕС може да бъде преобразувана в национална регистрация на търговска марка, да придобие защита за територията на дадена страна от ЕС и в същото време да запази датата на подаването на заявката за европейска търговска марка. Например, преобразуването на търговската марка на Европейския съюз в заявка за регистрация на българска марка е възможно, ако то е надлежно подадено на български език в Българското патентно ведомство в предвидените срокове при отказа.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА?

 

Процедурата по регистрация на марки на Европейския Съюз пред EUIPO е „отворена“ система за закрила на търговски марки, което означава, че всяко лице по света може да подаде заявка за европейска марка, независимо от това дали е гражданин, има местожителство или търговско седалище в страна членка на ЕС. Въпреки това, ако заявителят на EUTM няма своето място на стопанска дейност, реално и ефективно предприятие или местожителство в Европейското икономическо пространство, той трябва да назначи европейски адвокат по търговски марки за всички производства пред EUIPO, освен за подаването на заявлението за EUTM. Европейското икономическо пространство (ЕИП) се състои от 28-те държави-членки на Европейския съюз плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

 

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕНО КАТО ТЪРГОВСКА МАРКА НА ЕС?

 

Европейските търговски марки се регистрират за всякакви знаци, по-специално думи, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие, че тези знаци са в състояние да отличат (разграничат) стоките или услуги на едно предприятие от тези на други предприятия; и чието представяне на тези знаци, да може да определят ясния и точен предмет на защитата, която се предоставя на техния притежател. Марката на ЕС винаги се регистрира по отношение на определени стоки и / или услуги.

 

СРОК НА ЗАЩИТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА МАРКА

 

Срокът на валидност на търговската марка на Европейския съюз е 10 години от датата на подаване на заявката за Европейска търговска марка, при условие че подновяването на търговската марка или таксите за поддръжка се плащат периодично.

 

Защитата на знаци като търговски марки във всички страни от ЕС може бъде получена по два възможни начина, или чрез подаване на директна заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз в EUIPO, или чрез заявка за международна регистрация на търговска марка подадена в СОИС и посочваща ЕС. Без значение кои маршрути ще се изберат, помощта, съветите и тясното сътрудничество с квалифициран европейски адвокат по търговски марки е силно препоръчително, а в някои случаи, както е посочено по-горе, дори и задължително.

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА МАРКА:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Подаване на заявка за европейска търговска марка

0 СЕДМИЦИ

Европейската заявка за търговска марка се състои от: искане за регистрация на европейска марка; данни за заявителя, изображение на знака, който ще бъде регистриран, списък на стоките и / или услугите, за които се иска закрила. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявката, възлизат на 850 EUR и обхваща само 1 клас стоки и / или услуги. За втория клас се начислява допълнителна такса в размер на 50 EUR и по 150 EUR за всеки следващ клас над 2-рия.

Проверка на формалните изисквания и правна допустимост на заявката

1-2 МЕСЕЦА

Изискванията за определяне на дата на подаване се оценяват по време на този етап. Допълнително се разглеждат някои формални и съществени аспекти на заявката за марка на ЕС, включително формата и съдържанието на заявката за търговска марка, заплащането на таксата за заявяване на EUТМ; назначаването на европейски адвокат по търговските марки, списък на стоки и услуги и абсолютни основания за отказ, по-специално дали въпросният знак може да изпълнява функцията на търговска марка. По време на този етап експертите могат да се противопоставят на някои стоки / услуги или на самия знак и да поискат корекция и / или ограничаване на списъка на стоките / услугите. Тези недостатъци могат значително да удължат процедурата.

Публикуване на европейската заявка за запазена марка и начало на тримесечен опозиционен период

1.5-2 МЕСЕЦА

Публикацията на заявката за европейска търговска марка съдържа изображението на марката и заявения списък със стоки и / или услуги. В срок от три месеца след датата на публикуване на заявката, всяко лице може да подаде възражения срещу регистрацията на марката въз основа на абсолютните основания. В рамките на същите три месеца заявителите и притежателите на предходни по-ранни права върху търговски марки, релевантни за територията на ЕС, могат също да се противопоставят на въпросните по-ранни права, но на относителни основания. Това е така нареченият период за възражения (опозиционен период), който по закон е 3 месеца и не може да бъде ускорен при поискване. Трябва да се подчертае, че отговорността за подаване на опозиции срещу заявки за търговски марки, които са идентични или объркващо сходни с предишни заявки или регистрации на търговски марки, е изцяло прехвърлена лицата притежатели на тези предходни права. Европейското ведомство за марки (EUIPO) по никакъв начин не извършва експертиза на тези основания.

Край на периода за подаване на опозиции

5 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ

Периодът за подаване на опозиции (възражениея) изтича 3 месеца след публикуването на заявката за търговска марка на ЕС и ако не са подадени възражения срещу въпросната заявка за EU марка, европейската заявка за търговска марка се счита за допустима и готова за регистрация. Трябва да се подчертае, че посоченият по-горе срок за приключване на процедурата, е в случая на гладка и безпроблемна процедура за регистрация на ТМ, по-специално в случаите, когато не са подадени възражения или опозиции от трети страни срещу разглежданата търговска марка. В случай на възражения или подадени опозиции, срокът за регистрация зависи от всеки отделен случай и може дори да продължи около 1-2 години.

Регистрация и издаване на сертификат за регистрация на европейска търговска марка

6-8 МЕСЕЦА

Търговската марка на ЕС се регистрира, публикува като регистрирана и се вписва в регистъра на търговските марки на EUIPO. На притежателят на марката се издава сертификат за регистрация на EUТМ. Притежателят на EUТМ придобива защита за своята търговска марка за период от 10 години, считано от датата на подаването й.

Задължение за използване на регистрираната европейска търговска марка

< 10 ГОДИНИ

Получената защита върху европейска търговска марка не е краят по защитата й. Неизползваните търговски марки на ЕС представляват изкуствена пречка за регистрацията на нови търговски марки. Следователно е абсолютно необходимо да се предвиди задължение за използване на регистрираната марка. От друга страна, собствениците на търговски марки се нуждаят от гратисен период след регистрацията, преди да влезе в сила задължението за използване. Следователно европейският Закон за търговските марки предвижда, че ако в срок от пет години след регистрацията на марката, притежателят й не е пристъпил към реалното й използване в търговията на територията на Европейския Съюз във връзка със стоките или услугите, по отношение на които е регистрирана, или ако такова използване е било преустановена за непрекъснат период от пет години, регистрацията на марката на ЕС може да бъде отменена, освен ако няма основателни причини за неизползването й. По презумпция, след изтичане на 5-годишния срок, определен от закона, защитата на EUТМ на практика се свежда до стоките / услугите, върху които действително се е използвала марката, и стоките / услугите подобни на тях. Всички стоки и / или услуги, за които търговската марка е била регистрирана, но не е използвана във връзка с тях, вече не трябва да бъдат валидна основание за защита на изключителни права върху търговска марка и могат да бъдат оспорени от трети страни.

Следене на регистрираната търговска марка на ЕС и защитата й

< 10 ГОДИНИ

Регистрирането на европейски марки не е краят за притежателите им. Притежателите на Европейски търговски марки трябва да действат като свои собствени „полицаи“ и да защитават изключителните си права, защото те не се прилагат автоматично към нарушителите. Използването в търговията и / или опитите за регистрация на объркващо сходни търговски марки от Вашите конкуренти трябва непрекъснато да бъдат наблюдавани и впоследствие защитавани, за да се избегнат финансови загуби и / или увреждане на Вашата репутация. Мониторингът на търговската марка и предприемането на адекватни и своевременни мерки за защита, спестяват времето и средствата, които сте инвестирали в изграждането на имиджа на търговска марка на конкретния пазар.

ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

ВСЕКИ 10 ГОДИНИ

Срокът на закрила европейската регистрация на търговска марка е 10 години от датата на подаване на заявката за търговска марка. Регистрацията може да бъде подновявана за неопределено брой пъти за последователни периоди от 10 години, при условие че таксите за подновяване на търговската марка се заплащат периодично преди изтичането на срока на защита на марката на ЕС. Разходите за подновяване на марките на Европейския съюз възлизат на 850 EUR и обхващат само 1 клас стоки и / или услуги. За втория клас се начислява допълнителна такса в размер на 50 EUR и по 150 EUR за всеки следващ клас над 2-рия. Пропускането на крайния срок за подновяване на EUТМ може да бъде отстранено в срок от 6 месеца след изтичане на регулярния срок и чрез заплащане на допълнителна такса. Пропускането и на този срок ще доведе до изтичане на срока на действие на защитената европейска търговска марка, поради което правната закрила ще бъде прекратена, след което всяко лице ще може да използва марката в ЕС, без да нарушава действащи права.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.