Наблюдение на търговски марки

 МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Trademark monitoring service - KTpatent.com

Придобиването на закрила върху бранд чрез регистрация на търговска марка е първата и най-важна стъпка за получаване на изключителни права върху Вашия бранд в дадена страна.

Въпреки това регистрацията на търговска марка не е краят и последващата й защита и сила лесно могат да бъдат загубени, ако марката не се използва правилно, не се наблюдава и не се предприемат своевременни мерки за защитата й.

Хипотетично, Ваш конкурент може да предлага и разпространява своите продукти или услуги като Вашите, използвайки сходна търговска марка и / или пък да подаде заявка за регистрация на сходна търговска марка и впоследствие я регистрира. Тази ситуация би довела до два проблема. Първо, конкурентът Ви ще се облагодетелства от Вашата репутация, за да Ви отнеме продажбите в негова полза, при което той има правото да използва своята търговска марка, тъй като е била успешно регистрирана. Второ, ако конкурентът Ви продава продукти или предоставя услуги с по-ниско качество, това ще навреди на репутацията Ви.

 

Следователно постоянното наблюдение върху подавани и регистрирани търговски марки е един от жизненоважните аспекти в стратегията за управление на риска във Вашия бизнес, за да защитите времето и средствата, които сте инвестирали във Вашият цялостен имидж и бранд, включително търговските Ви марки. Разработването на силна стратегия преди нарушението или извършването на сходна регистрация на марка от Вашите конкуренти може да намали разходите за съдебни и административни спорове на един по-късен етап.

Наблюдението на официалните регистри на търговските марки за идентифициране на нови, идентични / сходни търговски марки, които биха могли да нарушат правата Ви, е от първостепенно значение след като регистрирате Вашата търговска марка. Това обаче е изключително трудоемка задача, изискваща специфични познания в областта на търговските марки.

 

Благодарение на уникалната синергия между иновативните високотехнологични  системи и нашия значителен опит в областта на защитата на търговските марки, ние помагаме на клиенти си да наблюдават своите регистрирани търговски марки, било то български търговски марки, или Европейски търговски марки. Систематично наблюдаваме всички регистри на търговските марки, които биха могли да бъдат релевантни за всяка отделна търговска марка и територия, при което изпращаме месечни доклади с правно становище. То съдържа информация относно това дали своевременни действия, като подаване на опозиция или отмяна на търговската марка, трябва да се предприемат.

ПРЕДИМСТВА НА НАШАТА УСЛУГА ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКИ:

Ежемесечно надеждно наблюдение

на марковата среда във Вашия бизнес сектор

Компетентна оценка

и идентифициране на основанията за противопоставяне срещу заявките за търговска марка на Вашите конкуренти

Достъпна услуга за наблюдение

Нашите проучвания за марки

се извършват от модерни високотехнологични компютъризирани системи и алгоритми и обхващат и базите данни на кирилица.

Защитавате бизнеса си

от потенциални загуби поради опитите на конкурентите Ви да регистрират идентична или сходна търговска марка на Вашата

Следите активността на конкурентите си

в областта на търговските марки, с което намалявате риска от нарушаване на чужди права

Намалете риска от загуба на време и разходи

като избягвате съдебните спорове в случаи на нелоялна конкуренция

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.