Международна (PCT) заявка за патент

МЕЖДУНАРОДНО ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ЗАЩО PCT ?

PCT заявката за патент позволява на заявителите или изобретателите на патенти да подадат една централизирана заявка -международна заявка за патент, в едно патентно ведомство “получаващо ведомство”, например в Българското Патентно Ведомство (БПВ), Европейското патентно ведомство (ЕПВ) или директно в СОИС, на един език, при което тази заявка ще действа във всички 152 страни-членки на РСТ, които заявителят посочи в своята международна заявка за патент.

PCT Application procedure and costs - KTpatent.com

Заявителите на патенти в международен аспект трябва да има предвид, че изискванията за подаване на заявка за патент в отделни държави често са различни и повечето национални патентни ведомства изискват подаване на заявка за патент на местен език. Всички тези изисквания допринасят за значително покачване на разходите по заявките за патент в чужбина на един много начален етап, в който не може да бъде оценена стойността на бъдещото изобретение. Тези недостатъци са редуцирани при подаването на международна заявка за патент (PCT заявка).

 

Първоначалните разходи за подаване на отделни патентни заявки до всяко патентно ведомство са значително намалени и отложени във времето. Освен това, PCT предвижда най-малко 18 допълнителни месеца, в допълнение към 12-месечния период за претендиране на приоритет, в които заявителите могат да проучат търговския потенциал на своите изобретения в различни страни и да решат къде точно да търсят патентна защита. Следователно плащането на таксите и разходите за патентни преводи и наемането на патентни адвокати, свързани с националните заявки за патенти, са отложени. РСТ заявката е един от ключовите аспекти в патентните стратегии на компаниите и се използва широко от заявителите, за да запазят своите възможности налични възможно най-дълго време. Подобна централизирана международна процедура позволява на заявителя на патент да печели време, през което да прецени дали и в кои държави ще иска защита на своето изобретение.

 

Допълнително, всяка международна (PCT) заявка за патент се подлага на международно проучване, което завършва с международен доклад от проучването, цитиращ релевантното ниво на техниката, както и писмено становище на международния проучвателен орган относно патентоспособността на изобретението, в частност дали то притежава новост и изобретателска стъпка. Тази процедура се нарича обикновено “международна фаза” по PCT. Резултатите от международния доклад от проучването позволяват на заявителя на патент да прецени своите шансове за издаване на национални патенти и търговски успех на изобретението, докато заявката му все още е в международна фаза, преди да заплати големите национални такси за влизане в национални/регионални фази и последващо издаване на патент по национален / регионален ред съответно.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ PCT ЗАЯВКА?

РСТ е „затворена“ система за подаване на патенти, което на практика означава, че само заявители, които са жители, граждани или имат място на стопанска дейност в поне една от всички държави членки на РСТ, могат да подадат международна заявка за патент. Международната заявка за патент може да има няколко заявителя, но поне един от тях трябва да е жител на държава членка на PCT.

 

Националното законодателство на всяка държава членка на РСТ определя изискванията, дали  заявителят на РСТ заявка трябва да бъде представляван от местен патентен представител или адвокат. Повечето страни не изискват представител или патентен адвокат за заявители, пребиваващи в съответната държава. Въпреки това, на всички заявители на РСТ заявки се препоръчва да назначат опитен и квалифициран патентен адвокат, който да изготви патентното описание , както и да подаде международната PCT заявка за патент, проследи и защити по възможно най-професионалния, правно издържан и ефективен начин. EQE квалифициран европейски патентен адвокат е най-добрият избор за всички заявители от държави членки на Европейската Патентна Конвенция (ЕПК).

КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД МЕЖДУНАРОДНА ФАЗА ПО PCT?

РСТ заявката не води до издаването на „международен патент“ и подобен термин не съществува. След приключването на „международната фаза“ и в зависимост от съответната държава, заявителят трябва да избере национални / регионални патентни служби в страните или регионите, в които е окончателно желана патентна защита, в рамките на 30 или 31 месеца от датата на приоритета на международната заявка. Това е така нареченото „влизане в PCT национална/регионална фаза“, която всъщност е фазата на издаване на патент за изобретение. Всяко избрано национално / регионално патентно ведомство след това самостоятелно взема решение за патентоспособността на международната (PCT) патентна заявка в съответната страна / регион. Някои страни също така позволяват защита чрез полезен модел при влизане в националната фаза, вместо чрез „стандартния“ патент.

Влизането в национална фаза изисква заплащане на определените национални (регионални) такси пред съответните национални/регионални патентни ведомства; представяне на превод на патентното описание на PCT заявката на съответния език; спазване на всички изисквания определени от националното патентно законодателство във всяка държава представляваща интерес; както и назначаване на национални/местни патентни адвокати във всяка страна, които да представляват заявителите пред съответните национални патентни ведомства.

КОГА И КАК СЕ ВЛИЗА В PCT НАЦИОНАЛНА ФАЗА В БЪЛГАРИЯ?

За влизане в PCT национална фаза в България, заявителят трябва да подаде международната заявка в Българското патентно ведомство (БПВ) в срок от тридесет и един (31) месеца от датата на подаване на заявката, или ако се е претендиран приоритет, тогава от датата на най-ранния приоритет на заявката за PCT, да заплати всички приложими държавни такси съгласно националното законодателство и да преведе спецификацията на патента (описанието и претенциите) на български език.

 

Съгласно българското патентно законодателство, PCT заявителите, желаещи да влязат в българска национална фаза по РСТ, могат да търсят закрила чрез национален български патент за изобретение и / или регистрация на полезен модел в България,  успоредно с националния патент или вместо него съответно.

 

Чуждестранни заявители (които не са български граждани или дружества) са задължени да назначат квалифициран български патентен адвокат, който да ги представлява в PCT националната фаза пред Българското патентно ведомство. Въпреки това, на българските заявители също се препоръчва да наемат опитен български патентен адвокат.

КОГА И КАК СЕ ВЛИЗА В EURO-PCT ФАЗА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ЕПВ)?

За влизане в EURO-PCT регионална фаза, заявителят трябва да подаде международната заявка в Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в срок от тридесет и един (31) месеца от датата на подаване на заявката, или ако се е претендиран приоритет, тогава от датата на най-ранния приоритет на заявката за PCT. При влизане в EURO-PCT регионална фаза, отговорността на за разглеждането на РСТ заявката и вземането на решение относно критериите за патентоспособност на Европейски патент преминава изцяло върху Европейското Патентно Ведомство.

 

Допълнително, серия от множество стъпки трябва да се извършат, за да се удовлетворят значителния брой изисквания определени от ЕПВ. Минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, могат да бъдат обобщени, както следва: предоставяне на превод на патентното описанието на английски, френски или немски, ако EURO-PCT заявката не е била публикувана на един от официалните езици на ЕПВ; посочване на документите върху, които да се базира процедурата; заплащане на таксите за подаване на европейска патентна заявка, таксите за посочване на държави и проучване (ако е приложимо); подаване на искане и плащане на такса за експертиза по същество; плащане на патентните годишни такси за третата година (ако е приложимо).

 

По принцип, заявителите на РСТ заявки не трябва да бъдат представлявани от професионални представители в производството пред ЕПВ, при условие че те са граждани или имат постоянен/бизнес адрес на територията на една от държавите членки на ЕПК. В противен случай, всички останали заявители трябва да бъдат представлявани от професионален европейски патентен представител и да извършват действия по всички производства пред ЕПВ чрез него. Въпреки че в първия случай не се изисква от представителство по закон, то за всички заявители се препоръчва използването на услугите на патентен представител, за предпочитане EQE квалифициран европейски патентен адвокат. Професионалният подход и защита на всяка PCT заявка е в интерес на заявителя на РСТ, които да гарантират, че той ще постигне желаната цел и процедура пред ЕПВ ще бъде проведена максимално ефективно.

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА НА PCT ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Подаване на PCT заявка

0 МЕСЕЦА

PCT заявката се състои от: искане за международна заявка за патент; описание на изобретението, което разкрива техническата му същност и предимства максимално ясно и пълно, така че да може да бъде осъществено от специалист в областта; една или повече патентни претенции, определящи обхвата на правната закрила; чертежи ако са необходими за по-лесно разбиране на изобретението и реферат. Заявката се подава в „получаващото ведомство“ на заявителя или СОИС. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявката са такса за подаване и проучване, които възлизат на около 2950 EUR. Допълнителна такса от 13 EUR също се начисляваa за всяка страница над 30-та. Почти всяко получаващо ведомство събира и такса за препращане на заявка, която се определя от всяко ведомство. За Българското патентно ведомство тази такса е 42 евро, а за ЕПВ - 130 евро. Международната такса за подаване може да бъде намалена в някои случаи, ако заявителят (ите) отговарят на определени изисквания, предписани от РСТ.

Международно проучване, издаване на международен доклад от проучването и предварително становище относно патентоспособността на изобретението

+/- 16 МЕСЕЦА

Международният доклад от проучването е важен елемент от PCT процедурата, тъй като той изброява всички документи от предшестващото състояние, които са на разположение на международния проучвателен орган и които се считат за релевантни за оценката критериите за новост и изобретателска стъпка на изобретението. Докладът от проучването се основава на патентните претенции, но също така взема предвид описанието и всички чертежи. В допълнение към доклада, също така се издава и първоначално необвързващо становище относно патентоспособността на изобретението, а именно дали заявеното изобретение и подадената заявка за европейски патент отговарят на изискванията на PCT. След това, едновременно и двата документа се изпращат на заявителя или неговия патентен адвокат, който може да оцени резултатите и прецени дали да се продължи с международна процедура по PCT и последващо влизане в национални/регионални фази. На практика докладът и становището от проучването предоставят на заявителя първо впечатление за шансовете му за получаване на патент върху своето изобретение.

Промени в патентните претенции (по избор)

+- 18 МЕСЕЦА

След получаване на доклада от международното проучване, заявителят има само една възможност да внесе промени САМО в патентните претенции на заявката с оглед на доклада от проучването. Други части от международната заявка, като например описанието, не могат да бъдат променяни на този етап от процедурата.

Публикация на PCT заявката за патент

18 МЕСЕЦА

Публикацията на международната PCT патентна заявка в бюлетина на СОИС, съдържа описанието, патентните претенции и всички чертежи, така както са подадени; реферата и се извършва непосредствено след изтичане на 18 месеца от датата на подаване на PCT заявката или ако е претендиран приоритет, от датата на най-ранния приоритет. След публикацията заявката става публично достъпна. От датата на публикацията, PCT заявката може да предостави временна закрила на изобретението в страните, посочени в заявката, както е публикувана, при условие че са изпълнени националните изисквания, като например превод и публикация на патентните претенции на официалния език във всяка държава, представляваща интерес. Обхватът на тази закрила се определя от публикуваните и преведените патентни претенции.

Искане за допълнително международно проучване (SIS) - (по избор)

22 МЕСЕЦА

Заявителите имат възможност да подадат искане за допълнително международно проучване, което да бъде извършено от друг независим международен проучвателен орган (ISA). Целта на това допълнително проучване е да се открие предшестващо състояние на техниката, което не е открито по време на основното международно търсене, напр. поради езикови ограничения. Допълнителното международно проучване подлежи на заплащане на такса, която се определя от всеки международен проучвателен орган.

Искане за Международна предварителна експертиза (т.н. Demand) - (по изобр)

22 МЕСЕЦА

Заявителите също така има възможност да поискат предварителна експертиза на своите PCT заявки от орган за международна предварителна експертиза (IPEA), който да изготви международен предварителен доклад за патентоспособност (IPRP) на изобретението. Докладът предоставя предварително необвързващо становище относно новостта, наличието на изобретателска стъпка и промишлената приложимост на изобретението. Това дава на заявителя второ впечатление относно патентоспособността на изобретението му, на базата на което той може да прецени дали да продължи напред с влизане в национални или регионални фази. По време на тази експертиза, която е изцяло по избор, заявителят има втора възможност да внесе промени в претенциите и първа възможност да измени описанието и чертежите. Искане за предварителна експертиза подлежи на заплащане на такса за предварителна експертиза.

Влизане в национални / регионални фази по PCT

30 / 31 МЕСЕЦА

В рамките на 30/31 месеца от подаването на заявката или когато се претендира приоритет, от датата на най-ранния приоритет, приключва международната фаза. След това международната заявка се разделя на национални или регионални патентни заявки чрез влизане в национални или регионални фази пред националните или регионални патентни ведомства, където се предвижда защита и които поемат отговорността по издаването на патента. След което, всяка заявка се разглежда независимо от всяко ведомство по отделно съгласно националното или регионалното патентно законодателство. Разходите за влизане в национални / регионални фази са относително високи поради значителния брой такси, които се заплащат на всяко национално или регионално ведомство, преводите на патентното описание на заявката на съответните езици и хонорарите на патентни адвокати. Общите разходи обаче зависят главно от броя на страните, които представляват интерес за заявителя. Периодът от 30/31 месеца е краен срок за изпълнение на стъпките за влизане в национални / регионални фази. Ако заявителят не извърши тези действия в рамките на определения срок пред всяко патентно ведомство представляващо интерес, то международната заявка за патент ще загуби действието си на национална патентна заявка по отношение на тази държава и защитата на изобретението в тази конкретна страна ще бъде невъзможна.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.