Промишлен дизайн на общността (RCD)

ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)

Industrial design protection in the European Union - KTpatent.com

Защитата на промишлен дизайн може да бъде придобита във всички държави-членки на Европейския съюз

чрез използване на единна, бърза, опростена и достъпна процедура за подаване на заявки за регистриран дизайн на Общността (RCD) в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Нейното ценно му предимство е, че териториалното му действие се разпростира върху цялата територия на Европейския съюз (всички 28 държави-членки на ЕС) на пазар от почти 500 000 000, при спазване на единни изисквания за регистрация на търговска марка, чрез единна, бърза и достъпна процедура, при спазване на еднакви изисквания за регистрация на промишлен дизайн и използване на един административен орган, който регистрира дизайни на Европейския съюз, а именно Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO), разположена в Аликанте, Испания. Централизираната и следователно икономична и спестяваща време европейска процедура за регистрация на дизайни на Европейския съюз пред EUIPO може да бъде проведена на официалните езици на всички държави-членки на ЕС в комбинация с един от задължителните- английски, френски, немски, испански или италиански.

 

Трябва да се отбележи, че противно на търговските марки на Европейския съюз, официално признатата терминология за промишлените дизайни на Европейския съюз е регистриран дизайн на Общността (RCD). Въпреки това, за удобство и разбиране на читателите, ние ще го наричаме и индустриален дизайн на Европейския съюз (ЕС) или Европейски промишлен дизайн.

 

Регистрираният промишлен дизайн на ЕС има единен характер, което означава, че заявителите на европейски дизайни могат да получат защита само за всички държави-членки на Европейския съюз и не могат да избират произволно отделни държави, представляващи интерес. Следователно, във всяка държава-членка на ЕС регистрацията на промишлен дизайн на ЕС предоставя на нейния притежател същите права, които биха били предоставени от национална регистрация промишлен дизайн в тази страна, напр. от регистриран български промишлен дизайн.

КОЙ МОЖЕ ДА РЕГИСТРИРА ЕВРОПЕЙСКИ ДИЗАЙН?

 

Процедурата по регистрация на дизайни на общността (RCD) пред EUIPO е „отворена“ система за подаване на заявки за дизайни, което означава, че всяко лице по света може да подаде заявка за европейски дизайн, независимо от това дали е гражданин, има местожителство или търговско седалище в страна членка на ЕС. Въпреки това, ако заявителят на дизайн на Европейския съюз няма своето място на стопанска дейност, реално и ефективно предприятие или местожителство в Европейското икономическо пространство, той трябва да назначи европейски адвокат по промишлени дизайни за всички производства пред EUIPO. Европейското икономическо пространство (EEA) се състои от 28-те държави-членки на Европейския съюз плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

 

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕНО ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН?

 

Регистриран дизайн на Общността (RCD) защитава външния вид на целия продукт или на част от него, произтичащи от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, текстурата и / или материалите на самия продукт и / или неговите орнаменти. , Такива продукти могат да бъдат всякакви продукти от промишлеността, модата и занаятчийството от технически и медицински инструменти до часовници, бижута и други луксозни предмети; от домакински продукти, играчки, мебели и електрически уреди до автомобили и архитектурни конструкции; от текстилни дизайни до спортни съоръжения. Индустриалният дизайн също е важен по отношение на опаковките на продуктите. Дизайнът на ЕС трябва да има новост и индивидуален характер. Новостта трябва да бъде абсолютна новост, а именно световната новост.

 

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ РЕГИСТРИРАНИЯТ ДИЗАЙН НА ЕС?

 

Регистрираният дизайн на Общността (RCD) предоставя на неговия притежател изключителното право да го използва и да забрани на трети лица, които нямат неговото съгласие да го използват. Това включва правото да се забрани на трети лица производството, предлагането и излагането на пазара, вноса, износа, продажбата или съхраняване на какъвто и да е продукт за тези цели, в който дизайнът е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила.

 

СРОК НА ЗАКРИЛА НА РЕГИСТРИРАН ДИЗАЙН НА ЕС

 

Срокът на закрила на регистрирания дизайн на Европейския съюз е 5 години от датата на подаване на заявката за европейски промишлен дизайн. Регистрацията може да бъде подновявана за четири последователни периода от пет години, до общо 25 години.

 

Защитата на дизайн във всички страни от ЕС може да се постигне по два възможни начина, или чрез подаване на директна заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността (RCD) в EUIPO, или чрез заявка за регистрация на международен промишлен дизайн, посочващ ЕС в WIPO. Без значение кои маршрути ще се изберат, помощта, съветите и тясното сътрудничество с квалифициран европейски адвокат по дизайни е силно препоръчително, а в някои случаи, както е посочено по-горе, дори и задължително.

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Подаване на заявка за европейски промишлен дизайн

0 СЕДМИЦИ

Европейската заявка за дизайн се състои от: искане за регистрация на промишлен дизайн на ЕС; името и адреса на заявителя на дизайна; представяне на дизайна, който може да бъде представен под формата на изображения или фотографии, но максимум 7 различни изгледи; посочване на вида на продукта, към който ще се прилага дизайнът. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявката, възлизат на 350 EUR и покриват само 1 дизайн. В случай на подаване на множествена заявка за дизайн, допълнителна такса в размер на 175 EUR се събира за всеки дизайн между 2-ри и 10-ти и 80 EUR за 11-ти и всеки следващ дизайн. Заявителите за регистрация на дизайни също имат възможност за отлагане на публикацията на регистрацията до 30 месеца от датата на подаване, датата на приоритета, с цел да запазят дизайна си в тайна от конкурентите. Ако е направено такова искане за отлагане на публикацията, трябва да се заплатят допълнителни такси от 40 EUR за заявки, съдържащи само един дизайн, а за всеки следващ дизайн в множествена заявка допълнителна такса от 20 EUR за всеки дизайн между 2-ри и 10-ти, и по 10 EUR за 11-ия и всеки следващ дизайн, също се събират от EUIPO.

Проверка на формалните изисквания и правна допустимост на заявката

1-2 ДНИ

Изискванията за определяне на дата на подаване се оценяват по време на този етап. Допълнително се разглеждат някои формални и съществени аспекти на заявката за дизайн на Общността, включително формата и съдържанието на заявката дизайн, заплащането на таксата за подаване на дизайн; назначаването на европейски адвокат по промишлени дизайни; проверка дали заявеният дизайн се счита за дизайн съгласно закона и не е изключен от защита; изображенията на дизайна също са внимателно проучени. По време на този етап експертите могат да се противопоставят на някои недостатъци като качеството на изображенията. Тези недостатъци могат леко да удължат процедурата. Въпреки това, проучване от експертите за по-ранни налични дизайни не се извършва, за да се определи дали съществените критерии за новост или оригиналност са изпълнени от дизайна. Най-общо казано, тежестта за преценката на новостта и оригиналността е прехвърлена към онези заинтересовани лица на пазара, които биха желали да използват или които могат да използват дизайна или по същество много сходен дизайн. Всяко лице, което има интерес да използва такъв дизайн, ще има възможност да подаде искане за отмяна на регистрацията, за която се твърди, че е невалидна.

Регистрация и издаване на сертификат за регистриран промишлен дизайн на Общността

1-2 ДНИ

Ако в предишната стъпка не бъдат открити или повдигнати възражения за недостатъци, заявката за дизайн на ЕС се счита за допустима. Непосредствено след това дизайнът на Общността се регистрира, публикува като регистриран и се вписва в регистъра на промишлените дизайни на EUIPO. На притежателят на RCD дизайнa се издава сертификат за регистрация на дизайн в електронна версия. Притежателят на дизайна придобива защита за период от 5 години, считано от датата на подаването на заявката.

Искане за публикация, ако е отложена

27 МЕСЕЦА

Заявителят за дизайн на Европейски съюз може да поиска, при подаване на заявката, публикуването на дизайна, ако се регистрира, да бъде отложено за период от 30 месеца от датата на подаване на заявлението или от датата на приоритета, за да се запази тайна от конкурентите. При условие, че такова искане е подадено заедно с европейската заявката за дизайн, искане за публикуване на заявката за регистрация на дизайн следва да се подаде преди 27-ия месец от датата на подаване на заявката, като се заплащат такси за публикация.

Следене на регистрирания европейски дизайн и защитата му

< 5 ГОДИНИ

Регистрацията на дизайни на ЕС не е краят за притежателите им. Притежателите на европейски дизайни трябва да действат като свои собствени „полицаи“ и да защитават изключителните си права, защото те не се прилагат автоматично към нарушителите. Използването в търговията и / или опитите за регистрация на объркващо сходни промишлени дизайни от Вашите конкуренти трябва непрекъснато да бъдат наблюдавани и впоследствие защитавани, за да се избегнат финансови загуби и / или увреждане на Вашата репутация. С други думи, Вие сте отговорни за наблюдението на използването на Вашия дизайн на пазара, за идентифициране на имитатори или фалшификатори и предприемане на своевременни действия срещу тях. Мониторингът на дизайна и предприемането на адекватни и своевременни мерки за защита, спестяват времето и средствата, които сте инвестирали в изграждането на имиджа на продукта Ви на конкретния пазар.

Подновяване на регистрацията на дизайна на ЕС

5 години от датата на подаване

Временната валидност, получена от европейската регистрация за дизайн, е 5 години от датата на подаване на заявката за дизайн в ЕС. Регистрацията може да бъде подновена за 4 последователни периода от 5 години, максимум 25 години от датата на подаване, при условие че таксите за подновяване на дизайна са надлежно платени преди изтичането на всеки следващ 5-годишен период. Разходите за подновяването на регистрацията на дизайн в Европейския съюз възлизат на 90 EUR за първо подновяване; 120 EUR за второ подновяване, 150 EUR за трето подновяване и 180 EUR за четвърто подновяване, за всеки дизайн включен или не в множествена заявка. Пропускането на крайния срок за подновяване на дизайна може да бъде отстранен в рамките на 6 месеца след изтичане на срока и заплащане на допълнителна такса. Пропускането и на този срок ще доведе до изтичане на срока на действие на регистрацията за дизайн на Общността, поради което правната закрила ще бъде прекратена, след което всяко лице ще може да използва дизайна във всяка държава от Европейския съюз, без да нарушава действащи права.

Изтичане на срока на закрила на регистрирания дизайн на Общността

25 ГОДИНИ

След изтичане на срока на закрила на дизайна, предметът на дизайна е достъпен и свободен за търговска експлоатация (използване) от всеки.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.