Международен промишлен дизайн

ЗАЩИТА НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

International Industrial Design Registration Procedure and Costs - KTpatent.com

Регистрацията на международен промишлен дизайн е друга удобна система, която позволява защитата на дизайни в световен мащаб

чрез използване на единна, опростена и достъпна процедура, уредена от един административен орган – Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Процедурата за регистриране на международен промишлен дизайн е известна още като Хагската система, която позволява на потребителите да придобият защита върху естетически характеристики на своите продукти в над 80 страни, които са членки на Хагската спогодба.

 

Предимства на международната регистрация на промишлен дизайн

 

Международната защита на промишлени дизайни има няколко предимства за притежателя на дизайна. Заявката за международна регистрация на дизайн се подава на един език – английски, френски или испански; плащане на един набор от такси в една валута CHF; придобиване само на една регистрация; последващи промени от всякакъв вид могат да бъдат управлявани чрез една единствена процедура в много лесни стъпки; подновяването на дизайна е по-евтино и по-лесно за администриране. В случаите на множествена заявка, могат да се регистрират до 100 промишлени дизайна с 1 заявка.

 

По този начин, Хагската система създава благоприятни условия за бърза и по-евтина защита на дизайните на чуждестранните пазари, в сравнение с тромавия и дълготраен процес на национални или регионални регистрации. Международната процедура за дизайни елиминира задължението за подаване на индивидуални заявки за промишлени дизайни във всяка държава представляваща интерес, при което не е необходимо да се спазват различните изисквания на националното законодателство, като същевременно се намаляват разходите за регистриране на дизайни, премахване на изискванията за преводи, предписани от всяка страна, избягват се адвокатските разходи в отделните страни, не е необходимо да се наблюдават и спазват различните срокове в отделни страни и свързаните с тях плащания на множеството държавни такси в различни валути.

 

Какъв е ефектът от регистрацията на международен промишлен дизайн?

 

От датата на регистрацията на международния дизайн и ако някои от посочените договарящи се страни не е уведомил за отказ в определения срок (или ако впоследствие такъв отказ е бил оттеглен), защитата на дизайна във всяка от посочените държави е същата, както ако дизайнът е била предмет на заявка за регистрация, подадена директно към националното ведомство за промишлени дизайни в тази договаряща страна. Следователно международната регистрация на промишлен дизайн е еквивалентна на множество от регистрации на национални дизайни. Въпреки това, националните закони впоследствие уреждат приемането на регистрацията на всяка територия, макар че Международната заявка за дизайн има международен характер. Следователно една международна заявка може да бъде успешна в някои определени държави и да бъде отказана за други.

 

Международният дизайн обаче няма действие в държавата на произход, ако законодателството на тази държава предвижда това.

 

За разлика от международната система за регистрация на търговски марки, заявителите за международна регистрация на дизайни не трябва да имат предварителна национална / регионална заявка или регистрация, преди да подадат международната си заявка за дизайн.

Например, българските заявители не е необходимо да притежават вече регистриран български промишлен дизайн или да са подали заявка за регистрация на български промишлен дизайн, нито пък вече регистриран промишлен дизайн на Общността (RCD) или подадена заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността (RCD).

 

Правният обхватът на закрилата по принцип се определя от репродуцирането (изображенията / изгледите) на дизайна в международната заявка за дизайн.

 

Международната регистрация за дизайн е валидна за първоначален срок от 5 години. Тя може да бъде подновена за допълнителни периоди от 5 години при заплащане на предписаните такси за подновяване на международния дизайн. Минималната продължителност на закрилата е най-малко 15 години, подлежаща на подновяване, и до изтичането на общия срок на закрила, предвиден в съответните законодателства на всяка от договарящите страни..

 

Кой може да подаде заявка за международна регистрация на дизайн ?

 

Хагската система е „затворена“ система за подаване и регистриране на дизайни, което на практика означава, че само заявители, които са жители, граждани или имат място на стопанска дейност в поне една от всички държави членки на Хагската спогодба, могат да подадат международна заявка за регистрация на промишлен дизайн. Международната заявка за дизайн може да има няколко заявителя, но поне един от тях трябва да е жител на държава членка на Хагската спогодба.

 

Процедура и цена за регистрация на международен промишлен дизайн

 

Процедурата е сравнително бърза и може да отнеме само няколко седмици / месеца, за да получите регистрация на Вашите дизайни. Заявката подлежи само на формална експертиза от WIPO и не се провежда експертиза за новост и оригиналност. След това WIPO регистрира Международния дизайн и го публикува в Международния бюлетин за дизайни. Всяка едно ведомство по индустриална собственост може съгласно своето национално законодателство да откаже действието на Международния дизайн за своята територия в предписаните срокове от 6 до 12 месеца след публикуването на международния дизайн.

 

За международна заявка за дизайн се заплащат три вида такси (в швейцарски франкове – CHF), а именно:

  • основна такса = 397 CHF;
  • такса за публикация;
  • за всяка посочена договаряща страна или стандартна такса или индивидуална такса.

 

Ценообразуването на държавните такса за международни дизайни е сложно, зависи от много фактори и не може да бъде илюстрирано в обобщена версия, а действащата тарифа на таксите може да бъде консултирана по всяко време на страницата на СОИС или да се използва калкулатора за изчисляване на таксите за международен дизайн на СОИС.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.