Регистрация на полезен модел в България

ЗАЩИТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧРЕЗ ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Legal protection for Utility Model in Bulgaria - KTpatent.com

Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация му в Българско Патентното ведомство.

Полезният модел защитава техническите аспекти на дадено изобретение ако те са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Правната закрила предоставена от регистрация на полезен модел се разпростира върху изобретения от всички области на техниката, като машини, устройства, системи, електронни схеми, с изключение на методи (процеси), химични съединения или тяхното използване.

 

ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

 

Регистрацията на полезен модел е значително бърз и евтин процес, поради факта, че не се извършва експертиза на критериите за патентоспособност –  новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, а директно се регистрира ако отговаря на формалните изисквания определени от Закона за патентите и полезните модели. Процедурата по регистрация на полезен модел в Българското Патентно Ведомство (БПВ) отнема само няколко месеца, дори може да бъде регистриран и за около 1-2 месеца.

 

Възможно е също първоначално да се подаде заявка за български патент за изобретение и след това тя да се трансформира в заявка за регистрация на полезен модел в България при специфични условия съгласно българския патентен закон. Друга възможност за заявителите е да подадът заявка за полезния модел успоредно с националната заявка за патент за същото изобретение. При този сценарий, ако е издаден български патент и е регистриран и полезният модел, разпореждането с някое от двете права се счита за разпореждане с другото. Подобни разпоредби за трансформация могат да се прилагат в много специфични случаи подадени РСТ заяки или заявки за европейски патенти. В случай, че продуктът има уникални естетически характеристики, които си заслужава да бъдат защитени, се предвижда и заявка за регистрация на български промишлен дизайн.

 

Държавните такси за цялата процедура по регистрацията на полезен модел възлизат на около 480 лева. Допълнители такси също се начисляват за всяка следваща страница след 10-тата и за претенции за приоритет/и. Общите разходи за държавни такси за поддържане на регистриран полезен модел в България за всичките 10 години са 700 лв.

 

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ РЕГИСТРИРАНИЯ ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ?

 

Правата, които предоставя полезния модел на притежателя си са същите както при патент за изобретение – право да се разпорежда с него и да забрани на трети лица да го използват без негово разрешение. Забраната  включва производството , използването, предлагане за продажба, търговията или вноса с предмета на полезния модел.

 

СРОК И ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ?

 

Срокът на закрила на полезен модел е 4 години от датата на подаване на заявка за полезен модел. Този срок може да бъде удължен с два последователни тригодишни периода чрез заплащане на съответните годишни такси за подновяване, но общият срок на валидност не може да надвишава 10 години от датата на подаване на заявката за полезен модел. Регистрираният полезен модел е валиден само за територията на България.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ?

 

Заявка за регистрация на полезен модел в България може да бъде подадена от български физически и/или юридически лица и чуждестранни граждани и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които страна е Република България, като например държави членки на Парижката Конвенция (ПК)  или Световната Търговска Организация (WTO). Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са задължени да извършват действия пред Българското Патентното Ведомство (БПВ) чрез представител по индустриална собственост, т.н. „патентен адвокат“.

 

Въпреки, че българските заявители не са задължени да бъдат представлявани в процедурите по регистрация на полезен модел пред БПВ, силно препоръчително е и за тях да ползват услугите на опитен и квалифициран български патентен адвокат, който да може да изготви патентното описание, подаването и  проследяване на процедурата по защита на изобретение чрез полезен модел по най-професионалния, правно-издържан и ефективен начин.

 

Българските заявители, които имат намерение да защитят своите изобретения чрез регистрация на полезен модел в чужбина, трябва да подадат първо заявка за патент или полезен модел в БПВ, поради изискванията за национална сигурност.

 

Въпреки, че процедурата по регистрация на полезен модел е значително улеснена в сравнение с тази на традиционните патенти, неспазването на някои от изискванията предписани от закона в определените срокове, може да доведе до необратимото последствие от загуба на заявката за полезен модел.

 

КАК МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

 

В качеството си на квалифицирани български патентни адвокати с технически, научен опит и квалификации, ние предоставяме висококачествено консултиране и представителство във връзка с регистрация на полезни модели пред Българското патентно ведомство (BPO).

 

Нашият многогодишен експертен опит в областта на патентите и полезните модели от над 35 години ни помага да предоставим на своите клиенти най-подходящата правна форма за закрила на изобретението си – чрез регистрация на полезен модел, която най-точно да отговаря на поставените им бъдещи цели, стратегии и приоритети, като  стремежът ни е полученият краен резултат да бъде технически и правно-издържано ефективно средство за защита от конкуренцията.

 

Синергизмът между нашия професионален опит като българските патентни адвокати, способностите за изготвянето на качествено патентно описание, съставяне на патентни претенции и нашия стратегически подход, гарантират успешното регистриране на полезен модел в България, търговската експлоатация на изобретението и предимството пред конкурентите на нашите клиенти. Тясното сътрудничество и диалог между изобретателя, отчитайки неговите технически познания и патентния адвокат, отчитайки неговите правни познания, винаги осигуряват най-добрите резултати за защита на изобретение.

Нашите услуги във връзка с полезни модели включват:

  • Подаване на заявки за български полезен модел
  • Консултации в областта на полезните модели и патентите
  • Проучвания и стратегии във връзка с полезни модели
  • Процедури свързани със заличаване и нарушения на полезен модел
  • Поддържане действието на полезен модел – годишни такси за подновяване на полезен модел

  • Изготвяне на лицензионни договори
  • Вписване на прехвърляне на права върху полезен модел
  • Вписване на промяна в името и/или адреса на притежателя на полезен модел
  • Вписване на лицензионни договори за полезни модели

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.