IP Business continuity during the COVID-19 outbreak KTpatent

Непрекъснатостта на бизнеса и патентните ведомства по време на COVID-19

Бихме искали да изпратим на всички засегнати от коронавирус COVID-19 нашите мисли и най-добри пожелания! Бихме искали също така да пожелаем здравето на всички Вас по време на тази безпрецедентна пандемия!

Докато много европейски страни, включително България, са изправени пред сериозни ограничения на обществения живот, пандемията COVID-19 все повече засяга и законодателните системи в областта патентите, търговските марки и промишления дизайн.

В светлината на настоящата пандемична ситуация, ние веднага предприехме всички предпазни мерки, препоръчани от здравните организации и органи, за да сведем до минимум риска за нашия екип и да осигурим пълни непрекъснати услуги за нашите клиенти.

Патентно бюро K TAHTADJIEV продължава да работи напълно и предоставя първокласна непрекъсната услуга както обикновено. Нашите системи са безопасни и надеждни и улесняват отдалечения достъп.

Националните, регионалните и международните служби за интелектуална собственост също предприеха мерки за адаптиране към ситуацията. Информация за работата на патентните ведомства, релевантни за голяма част от нашите клиенти, е дадена по-долу.

БЪЛГАРСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (БПВ)

Обновление от 09.04.2020 г.

С оглед удължаване срока на обявеното извънредно положение в страната до 13 май 2020 съгласно Решение на Народното събрание (обн. ДВ бр. 33, 07.04.2020 г.) и съгласно обнародвания в Държавен вестник, бр. 34 от 09.04.2020 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), следните промени във връзка с производствата пред Патентното ведомство относно обектите по индустриална собственост са понастоящем приложими:

Разпоредбата на чл. 3 т. 2 от ЗМДВИП се изменя, като спирането на сроковете се ограничава единствено до давностните срокове, но не и до „други срокове“, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

Разпоредбата на чл. 3 т. 3 от ЗМДВИП е отменена, с което отпада основанието за спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства.

На основание §13 от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗМДВИП всички срокове по чл. 3, т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция на закона и по отменената т. 3, спрени с обявяването на извънредното положение, продължават отново да текат от 17.04.2020 г.

Ако неизтеклата към 13.03.2020 г. част на срока изтича по време на извънредното положение и касае упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, срокът се удължава на основание чл. 4, ал. 1 т. 1 от ЗМДВИП с един месец от отмяната на извънредното положение.

Ако неизтеклата към 13.03.2020 г. част на срока изтича след отмяната на извънредното положение, същият не подлежи на удължаване.

В допълнение,чвсички срокове, пропуснати поради особени непредвидени обстоятелства, може да бъдат възстановявани по искане на заявителя, съгласно приложимия закон за закрила на съответния вид обект на индустриална собственост.

Българското патентно ведомство обяви нови мерки, като спира на сроковете по отношение на производствата по всички обекти на индустриална собственост.

Предишно-приложими разпоредби от 24.03.2020

Във връзка с влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г. в сила от 13.03.2020), сроковете, по отношение на процедурите пред Патентното ведомство за обектите по индустриална собственост, съгласно чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона спират да текат, считано от 13 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение.

Всички регистрации на марки, полезни модели и промишлени дизайни, патенти, сертификати за допълнителна закрила и сертификати за нов сорт/порода, чийто срок на действие изтича по време на извънредното положение, се продължават с 1 месец от отмяната му на основание чл. 4, т. 2 от ЗМДВИП.

Официалният бюлетин за март месец ще бъде публикуван на 15 април 2020 г.

Със заповед на председателя на патентно ведомство, от 10 март достъпът до сградата на БПВ ще бъде временно ограничен за посетители, включително заявители, изобретатели и представители по индустриална собственост. Заявки и документи могат да се подават и чрез електронните услуги, по електронна поща, факс или поща. Личното издаване или подаване на документи е възможно при строги предпазни мерки в сградата. Този подход на подаване обаче не се препоръчва от БПВ и е силно нежелан.

ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ЕПВ)

Актуализация от 01 май 2020 г .:

Уведомление на Европейското патентно ведомство от 1 май 2020 г. относно прекъсванията вследствие на пандемията причинена от COVID-19 отменя предишното уведомление на Европейското патентно ведомство от 16 април 2020 г. относно прекъсванията поради избухването на COVID-19 – OJ EPO 2020, A43.

С оглед на новото уведомление, всички срокове, изтичащи на или след 15 март 2020 г., които засягат всички страни в производството пред EPO, включително техните европейски патентни представители, са допълнително удължени до 02 юни 2020 г. В съответствие с член 150, параграф 2 EPC това се прилага също и за международни заявки по РСТ. Удължаването на сроковете се прилага и за периоди за плащане на такси, включително и годишни такси за подновяване на патент.

Актуализация към 16 април 2020 г.:

Уведомление от Европейското патентно ведомство от 16 април 2020 г. относно прекъсванията породени от пандемията свърза с COVID-19 – OJ EPO 2020, A43,, отменя предишното уведомление OJ EPO 2020, A29 от 15 март 2020 г.

С оглед на новото уведомление, всички срокове, изтичащи на или след 15 март 2020 г., които засягат всички страни в производството пред EPO, включително техните представители, са допълнително удължени до 04 май 2020 г. В съответствие с член 150, параграф 2 EPC това се прилага също и за международни заявки по РСТ. Удължаването на сроковете се прилага и за периоди за плащане на такси, включително и годишни такси за подновяване на патент.

Предишно уведомление от 15 март 2020 г.

С уведомление от Европейското патентно ведомство от 15 март 2020 г. относно прекъсванията породени от пандемията свърза с COVID-19 – OJ EPO 2020, A29, ЕПВ квалифицира ситуацията като обща дислокация по смисъла на член 134, параграф 2 от ЕПК. В резултат на това сроковете, изтичащи на или след 15 март 2020 г., се удължават за всички участници в производставата и техните представители до 17 април 2020 г.

Значителен брой устни производства в EPO са отменени, най-вече за всеки конкретен случай.

ЕПВ реши да отложи до по-нататъшно уведомление всички устни производства по разглеждане и производство по възражение, насрочени до 17 април 2020 г., освен ако те вече не са потвърдени да се провеждат чрез видеоконференции.

Устните производства няма да се проведат пред съставите по спорове до 17 април 2020 г. Заинтересованите страни ще бъдат съответно уведомени със съобщение.

Всички организирани събития на ЕПВ, които са планирани да се проведат през март, април и май, са отложени.

Повече подробности можете да получите чрез официалния уебсайт на ЕПВ тук.

СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (EUIPO)

Актуализация към 29 април 2020 г.:

РЕШЕНИЕ No EX-20-4 на изпълнителния директор на EUIPO от 29 април 2020 г. относно удължаването на сроковете отменя предходното решение № EX 20-3 от 16 март 2020 г.

С оглед на новото решение всички срокове, изтичащи между 1 май 2020 г. и 17 май 2020 г. включително, които засягат всички страни в производството преди EUIPO, са удължени до 18 май 2020 г.

Предишно решение от 16 март 2020 г.

Решение № EX-20-3 на изпълнителния директор на EUIPO удължи сроковете, изтичащи между 9 март 2020 г. и 30 април 2020 г. в контекста на пандемията причинена от COVID-19. Решението удължава до 1 май (на практика 4 май, тъй като 1 май е официален празник, 2ри и 3ти май са почивни дни събота и неделя) всички срокове, изтичащи между 9 март и 30 април 2020 г. включително, които засягат всички страни в производството пред Службата.

Удължаването на сроковете, предоставени от изпълнителния директор, има незабавен ефект на предотвратяване на крайните срокове от изтичане, когато първоначално са били настъпили, и на определяне на нова дата на изтичане, приложима за всички ползватели на марковата система на Службата, а именно 1 май 2020 г. (на практика, 4 май).

Този ефект е автоматичен и произтича пряко от решението на изпълнителния директор. Съответно засегнатите страни не са длъжни да подават искане до Службата за удължаване на срока за влизане в сила.

Ето защо, на страните по текущи производства, се препоръчват да не подават ненужни искания за удължаване.

Заключителни бележки

Ние ще продължим да следим внимателно ситуацията и ще поддържаме информацията по-горе актуална.

Tags:
,


Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.