Държавите-членки на ЕПК обсъждат патентоспособността на растенията, получени изключително чрез биологични процеси

По време на заседанието на комисията по патентно право, Службата и представителите на 38 държави членки на ЕПК, заедно с Европейската комисия като наблюдател, направиха първи обмен на мнения относно възможни следващи стъпки след неотдавнашното решение Т 1063/18 на Отделът по спорове на ЕПВ относно патентоспособността на растенията.

 

Комисията разгледа различни потенциални варианти за по-нататъшното развитие и по-специално подкрепи мерките за получаване на становище от разширения отдел по спорове по този въпрос. Необходимостта от правна сигурност в интерес на потребителите на европейската патентна система и широката общественост беше силно подчертана в дебата. Дискусиите ще продължат с намерението да се намери решение в краткосрочен план.Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.