Finansova pomosht za malki i sredni predpriyatiya pri registratsiyata na targovska marka i promishlen dizain KTpatent

ЕС стартира програма за финансиране на българските МСП в областта на марките и промишлените дизайни

Считано от 11 януари 2021 г. българските потребители, отговарящи на изискванията за малко и средно предприятие (МСП) и търсещи закрила на своите търговски марки и промишлени дизайни в България,  в Европейския съюз или в друга държава членка на ЕС, имат възможността да получат финансова подкрепа чрез частично възстановяване на разходите.

Финансовата помощ се отпуска във връзка с програмата Ideas Powered for Business SME Fund, финансиранаот Европейската комисия и Службата на европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Идеята на програмата е да предостави икономическа подкрепа за МСП по време на пандемията от COVID-19; повишаване на осведомеността на европейските МСП относно ползите от правата на индустриална собственост; конкурентно предимство, което се дължи на по-доброто управление на нематериалните активи; насърчаване на националните системи и системите на ЕС за регистриране на обекти на индустриална собственост, по-специално търговски марки и/или промишлени дизайни.

Схемата за получаване на ваучери за интелектуална собственост за МСП за частично възстановяване на разходите, вложени при защитата своите марки и дизайни, е възможно за за една и/или двете вида услуги:

Услуга 1: Услуга за предварителна диагностика на Индустриална собственост (Intellectual Property Pre-diagnostic или IP Scan) – 75 %

Финансова помощ ще бъде предоставяна и под формата на възстановяване на 75 % от стойността на извършено Предварително проучване на потребностите от закрила на интелектуалната собственост (Intellectual Property Pre-diagnostic или IP Scan). Услугата ще се предоставя от Патентно ведомство на Р. България след представяне на заявка от страна на фирмата и одобрението й от EUIPO.

Допустимата максимална стойност на услугата е 977,91 лв. или 500 евро, като 75 % от тази сума ще подлежи на възстановяване. Срокът за извършване на проучването е максимум 4 месеца.

Предварителното проучване има за цел да помогне на МСП да определи за кои права на ИС да кандидатства, как да създаде портфолио от ИС, ако вече имат регистрирани права, и как да планират бъдещата си стратегия в тази област.

Крайните потребители могат да се възползват от услугата Предварително проучване на потребностите от закрила на интелектуалната собственост, като за целта трябва да:

 1. попълнят заявление за кандидатстване: https://euipo.europa.eu/cosme/bg
 2. Заявлението ще бъде разгледано от EUIPO и при одобрение фирмата ще получи уведомление от EUIPO и прикачено решение за отпускане на безвъзмездни средства.
 3. Фирмата подава заявление до Патентно ведомство на Р. България , че желае да получи услугата Предварително проучване на потребностите от закрила на интелектуалната собственост, и внася определената такса;
 4. Ведомството определя експерт, който да предостави услугата. Срокът е 4-месечен.
 5. Фирмата получава доклад, съдържащ извършеното проучване на потребностите от закрила на интелектуалната собственост, което включва:
  • Определяне на бизнес модела на МСП и стратегията на дружеството;
  • Идентифициране и анализ на съществуващата ИС и свързаните с ИС интелектуални активи;
  • Препоръки за това как да се извършва управлението на ИС, и др.
 6. Фирмата следва да депозира искане за възстановяване на таксата, като попълни онлайн заявление веднага след като услугата(те) бъде/бъдат изпълнена(и) и най‑късно в срок от 30 календарни дни след края на дейността (31.12.2021 г.);
 7. Искането се разглежда от EUIPO и при одобрение 75 % от платената сума се превежда по сметката на фирмата в 30-дневен срок.

 

Услуга 2: Основни такси за заявки за марки и дизайни – 50 %

Важно е да се знае, че на възстановяване ще подлежат 50 % от основните заявителски такси за марки и дизайни съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България, EUIPO или национално ведомство на държава членка на ЕС, администрираща регистрацията на търговски марки и дизайни на национално ниво. Съгласно действащата към момента Тарифа за таксите, основните заявителски такси на национално и европейско ниво са слените:

 

Българските малки и средни предприятия (МСП) могат да се възползват от финансиране в размер на 50% от горецитираните основни такси за всеки един обект на ИС (търговска марка и/или промишлен дизайн), но максимум до 1500 евро. За целта трябва всяко МСП, което иска да се възползва от финансовата помощ отпусната от ЕС, следва да извърши следните стъпки:

 1. Попълване и подаване на заявление за кандидатстване: https://euipo.europa.eu/cosme/bg
 2. Заявлението ще бъде разгледано от EUIPO и при одобрение фирмата ще получи уведомление от EUIPO и прикачено решение за отпускане на безвъзмездни средства. При негативен отговор обаче, е допустимо повторно кандидатстване във възможните за това срокове (виж по-долу).
 3. Подаване на:
 1. Фирмата следва да заплати определените за подаването такси в пълен размер
 2. Фирмата следва да депозира искане за възстановяване на платените такси, като попълни онлайн заявление веднага след като услугатабъде изпълнена и най-късно до 31.12.2021 г.
 3. При одобрение от EUIPO 50 % от платената сума за основна/и такса/и се възстановява в 30-дневен срок

 

Следва да се има предвид, че съществуват определени ограничения:

 • Общата сума, която може да бъде отпусната на всяко отделно МСП, се ограничава до 1500 евро, независимо от вида на заявените действия.
 • За всяка услуга може да се кандидатства само веднъж.
 • Кандидатстването и подаването на въпросните заявление е осъществимо само в определените за това времеви прозорци, които са 5 на брой както следва:

 

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 1

 

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 2

 

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 3

 

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 4

 

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 5

 

Начало на периода за подаване на заявления: 11.1.2021 01.03.2021

 

01.05.2021

 

01.07.2021

 

01.09.2021
Краен срок за подаване на заявления: 31.1.2021 31.03.2021 31.05.2021 31.07.2021 30.9.2021
Ориентировъчен срок за получаване на писмено уведомление за резултатите и уведомление за решения за безвъзмездни средства в случай на присъждане:  

февруари — март 2021 г.

 

април — май 2021 г.

 

юни — юли 2021 г.

 

август — септември 2021 г.

 

октомври — ноември 2021 г.

 

 

При нужда от допълнителна информация и съдействие при кандидатстване за програма за финансиране на МСП за регистрация на търговски марки и дизайни на ниво България или на Европейския съюз, моля, не се колебайте да се свържете с нас – бюро за патенти и търговски марки K TAHTADJIEV, и за нас ще бъде привилегия да Ви съдейства в това отношение.Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.