Полезен модел

регистрация на полезни модели

Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация на полезен модел в Българско Патентното ведомство. Полезният модел защитава техническите аспекти на дадено изобретение, ако те са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Правната закрила, предоставена от регистрация на полезен модел, се разпростира върху изобретения от всички области на техниката, като машини, устройства, системи, електронни схеми с изключение на методи (процеси), химични съединения или тяхното използване.

Въпреки че критериите за патентоспособност на полезен модел са същите както при патент за изобретение, то съществуват съществени разлики в процедурата по регистрацията на полезен модел, както и в срока му на действие.

Срокът на закрила на полезен модел е 10 години от датата на подаване на заявка за полезен модел. Регистрацията на полезен модел е значително бърз и евтин процес поради факта, че не се извършва експертиза на критериите за патентоспособност – новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, а директно се регистрира, ако отговаря на формалните изисквания определени от Закона за патентите и полезните модели. Процедурата по регистрация на полезен модел отнема само няколко месеца, а правата, които предоставя на притежателя си, са същите както при патент за изобретение – право да се разпорежда с него и да забрани на трети лица да го използват без негово разрешение.

Поради тези ограничения и предимства полезният модел често е наричан от патентните специалисти „малък патент“. Ниската цена за регистрация на полезен модел и бързата процедура по регистрация на полезен модел са най-големите му предимства, които се използват от българските изобретатели, заявители и предприятия (особено след присъединяването на България към ЕС от 01.01.2007 г.), които участват по европейски програми за финансиране на предприятия си, където изискването за предоставянето на защитен документ за обект на индустриална собственост трябва да бъде извършено в изключително кратки срокове.