Търговска марка

закон за търговска марка

Търговска марка представлява знак, способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Почти всичко може да бъде регистрирано като търговска марка: думи, лого, фигуративни елементи и цветове, както и всяка комбинация от тези елементи. У нас запазването на марка е по-известно и като „регистрация на бранд“ или „патентоване на име“, макар и второто определение да не е юридически коректно.

Съгласно закона за търговските марки, правото върху марка се придобива чрез регистрацията на търговска марка в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявката. Правото върху марката е изключително право (монополно право върху бранд), което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея (прехвърляне на търговска марка) и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие на територията, на която е запазена търговската марка.

Защита на търговска марка може да бъде получена за територията на всички държави от Европейския съюз чрез регистрация на марка на Европейския съюз. Нейното ценно предимство е, че териториалното ѝ действие се разпростира върху цялата територия на Европейския съюз, при спазване на единни изисквания за регистрация на търговска марка, ползване на една единствена процедура и един административен орган - Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). 

Подобна система за международна регистрация на търговска марка е Мадридската спогодба или Протокола към нея. Мадридската система предоставя на заявителите една опростена процедура по заявяване на международна марка извън територията на страната на произхода, при което чрез подаване на една единствена заявка се получава закрила в множество избрани страни членки на Мадридската система.

Срокът на действие на регистрацията на търговска марка е десет години, считан от датата на подаване на заявката за марка. Подновяване на регистрация на търговска марка може да бъде извършено неограничен брой пъти, като всяко подновяване е следващ период от нови десет години.