Европейски патент

европейски патент

Чрез Европейски патент изобретение може да бъде защитено в 39 страни, използвайки една единствена процедура. Това е предимство спрямо процедурата по издаване на национален патент, при която трябва да бъде подадена отделна заявка за патент във всяко едно патентно ведомство на съответните държави, в които се иска издаване на патент.

Европейското патентно ведомство (ЕРО) преценява чрез централизирана процедура по издаване на Европейски патент дали заявката за Европейски патент отговаря на изискванията на Европейската патентна конвенция (ЕПК), в частност дали притежава новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост.

След централизираната процедура по издаване на Европейски патент, патентът трябва да бъде „валидизиран“ в тези държави, в които се иска правна закрила чрез патент. Европейският патент действа на територията на България, ако страната е посочена в заявката за Европейски патент и в тримесечен срок от публикацията в Европейския патентен бюлетин на решението за издаване на Европейски патент се представи превод на описанието и патентните претенциите на български език в три екземпляра и се плати такса за публикация, т.н „валидизация на Европейски патент“.