Патент за изобретение

Патент се издава за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Изобретението има новост, когато тя е „световна новост“. Например изобретение притежава новост, ако то не е било разгласено по никакъв начин където и да е по света преди датата на подаване на заявка за патент. Изобретението притежава изобретателска стъпка, ако то не е очевидно за специалист в областта. Изобретението се счита, че има промишлена приложимост, ако то може да бъде реално осъществено или използвано в индустрията.

Не всяко изобретение може да бъде патентовано, дори и то да притежава световна новост. Изобретението трябва да представлява техническо решение на конкретен технически проблем. Следователно не се издава патент за изобретения за:

  • открития, научни теории и математически методи
  • резултати от художествено творчество
  • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми
  • представяне на информация

Патентът за изобретение предоставя изключително право на своя притежател, включващо правото на разпореждане с изобретението, както и забрана на трети лица да използват патентован продукт или технология.

Обхватът на правна закрила се определя от патентните претенциите в заявката за патент или патентните претенции на издаден патент, когато те са били променени по време на процедурата по издаване на патент.

Патентът има териториални и времеви ограничения. Патентът действа само на територия на тези страни, в които е подадена заявка за патент и след това издаден патент. В повечето държави срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката, с изключение на патенти издадени за лекарствени продукти, чийто срок може да бъде удължен с още 5 години.

Освен като национална заявка за патент, заявка за патент за изобретение може да бъде подаден и за повече от 1 държава под формата на регионален патент, например заявка за европейски патент или международна заявка за патент – PCT заявка.