Заявка за патент

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Не се считат за изобретения:

 • открития, научни теории и математически методи
 • резултати от художествено творчество
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми
 • представяне на информация

Не се издава патент за изобретения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави, както и за изобретения, които се отнасят до:

 • методи за клониране на хора
 • методи за изменение на генетична идентичност на човешки зародиш
 • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели
 • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, ако има опасност
 • да им причини страдания, без това да допринесе съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни
 • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика на хора или животни
 • сортове растения и породи животни
 • биологични методи за произвеждане на растения и животни
 • Обхватът на правна закрила се определя от претенциите.

Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката.