НАШИТЕ УСЛУГИ
 1. Регистрация на търговска марка

  Марката представлява знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.

 2. Заявка за патент

  Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими...

 3. Регистрация на полезен модел

  Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлево приложими

 4. Регистрация на промишлен дизайн

  Дизайн е видимият външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите...

Патент и защита на търговска марка

Основано през 1993 г., патентното бюро на инж. Костадин Тахтаджиев е едно от водещите бюра в областта на индустриалната собственост в България. Инж. Костадин Тахтаджиев е български патентен адвокат (патенти, търговски марки и дизайни), регистриран под №1 в списъка на представителите по индустриална собственост на Р. България, както и Европейски патентен адвокат, практикуващ индустриална собственост повече от 35 години. Той е натрупал значителен опит с течение на времето, работейки съвместно със световно признати патентни бюра, както и с чуждестранни мултинационални компании.

Какво точно правим

Акцентът на бюрото е върху подготовка и подаване на заявки за български патент и заявки за Европейски патент, защита (и регистрация) на търговска марка, PCT заявки, регистрация на полезни модели, регистрация на промишлен дизайни, както и поддържане и защита на придобитите права на индустриална собственост от български и чуждестранни клиенти. Ние отдаваме голямо значение на многократното анализиране и оптимизиране на стратегиите за придобиване на права по индустриална собственост, особено по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти. При защитата на индустриална собственост, техническата квалификация и стабилната аргументация са над всичко останало. Загрижеността ни към изискванията на нашите клиенти се разкрива в подробности, показвайки нашата техническа компетентност и индивидуалност, получени от личността на всеки член от нашия екип.

Нашият екип е компетентен да предложи съвети във всички технически области, както и в областта на най-новите технологии, разпростиращи се от механика до електроника и телекомуникации, от химия и фармация до биотехнологии, от топография на полупроводници до патентна защита на софтуер.